Opublikowane przez: Jerzy Rusin | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:56:52 | Data modyfikacji: 2020-03-30 14:38:15.

Urząd Gminy Ręczno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.reczno.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-07.
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 • treści nietekstowe
 • przeglądanie i słyszenie treści
 • kontrast między kolorem wybranego tekstu linku a jego tłem nie jest wystarczający do spełnienia poziomu AA WCAG2.0
 • kontrast między kolorem tekstu a tłem dla elementu nie jest wystarczający, aby spełnić poziom AA WCAG2.0
 • brak funkcji klawiatury


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: https://wave.webaim.org

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Dąbrowska.
E-mail: ug@reczno.pl
Telefon: 44 781 32 69

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt GminyRęczno
Adres: Ręczno ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno
E-mail: ug@reczno.pl

Telefon: 44 781 32 69

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 bezpośrednie wejście od strony ul. Piotrkowskiej. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku brak windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i  pomieszczenia na parterze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: Jerzy Rusin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:35:19 | Data modyfikacji: 2022-03-29 11:46:37.
Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:35:19
Data modyfikacji: 2022-03-29 11:46:37
Opublikowane przez: Jerzy Rusin