Księga rejestrowa instytucji kultury

Rejestr placówek kultury

Rejestr instytucji kultury

Mienie instytucji kultury

Połączenie ,podział i likwidacja instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 11:20:52.
Informacja- rejestr instytucji kultury

                                                        Informacja- rejestr instytucji kultury


Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ręczno prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ręczno  prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. edukacji, kultury, sportu i zdrowia w Urzędzie Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97- 510 Ręczno, tel.(44) 781 38 19.
II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
III. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j.: Dz. U.
z 2012r., poz. 1282 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej
w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy w Ręcznie Bank Spółdzielczy Oddział w Ręcznie – 30 898800010030030600040001 lub w kasie Urzędu.
IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 11:18:33.
Data wprowadzenia: 2018-09-06 11:18:33
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska