DR - 1 Deklaracja na podatek rolny
 DR_1 Deklaracja na podatek rolny.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:55:28 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:16:02.
IR - 1 Informacja w sprawie podatku rolnego
 IR _1_informacja w sprawie podatku rolnego.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:56:10 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:17:37.
DL - 1 Deklaracja na podatek leśny
 DL - 1 Deklaracja na podatek lesny.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:56:45 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:18:27.
IL - 1 Informacja w sprawie podatku leśnego
 IL - 1 Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:57:23 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:03:31.
IN - 1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości
 IN- 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:58:08 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:02:35.
DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:58:45 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:01:29.
DT_1 Deklaracja na podatek od środków
transportowych na 2018 rok

DT_1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji DT_1

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:46:20 | Data modyfikacji: 2018-01-09 09:18:51.
Informacja

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.


Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/zmiany-w-prawie/nowe-formularze-podatkow-lokalnych/

 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 13:33:34 | Data modyfikacji: 2019-07-04 13:34:50.
Umorzenie zaległości podatkowych z tyt. podatku
od nieruchomości, podatku od śr. transportu,
podatku rolnego i leśnego

Umorzenie zaległości podatkowych z tyt. podatku od nieruchomości, podatku
od śr. transportu, podatku rolnego i leśnego

Podstawa prawna:

- osoby fizyczne- art. 67b § 1 pkt 2 w związku z art 67a § 1 pkt 3 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) art. 1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. z 2018, poz. 362 ze zm.).

- osoby prawne- art 67b § 1 pkt 2, w zw. z art. 67a § 1 pkt 3 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), art 1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 362 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Ręcznie ul. Piotrkowska 5
Tel. 44 781 38 11 lub 44 781 32 69 (centrala)

Wymagane dokumenty:
Osoby fizyczne
1. Wniosek podatnika,
2. Informacje o stanie majątkowym (wzór),
3.Kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym za okres 3 lat. W przypadku braku uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę - potwierdzenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej (lub przedłożenie kopi dowodu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych),
4. Oświadczenia wnioskodawcy o dochodach uzyskiwanych w bieżącym roku podatkowym wraz
z poświadczeniem o zarobkach z zakładu pracy, odcinkiem ZUS itp.
5.Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach uzyskiwanych w bieżącym roku podatkowym przez osoby wspólnie z nim zamieszkujące,
6. Wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy za ostatnie trzy miesiące,
7. Dokumenty potwierdzających wysokość ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika,
8. Kopie ewentualnych umów kredytu/pożyczek,
9. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej,
10. W przypadku problemów zdrowotnych- zaświadczenie od lekarza,
11. Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 

Osoby prawne

Podatnik będący osobą PRAWNĄ prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć nw. dokumenty:
1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek, rozłożenie na raty i odroczenie podatku wraz z uzasadnieniem.
2. Informację o stanie majątkowym dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres 3 lat obrotowych lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.
3. Informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunku zysków i strat).
4. Informację o stanie majątku( posiadane nieruchomości, ruchomości stanowiące własność wnioskodawcy) np.: rejestr środków trwałych,
5. Formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej.
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
7. Oświadczenie o otrzymanej /nieotrzymanej pomocy de minimis.
8. Zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis..

Opłata skarbowa:
Wniosek nie podlega opłacie,

Termin i sposób załatwienia:
do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ręczno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Osobiście – Urząd Gminy Ręczno pokój nr 6/sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Dodatkowe informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.
UWAGA
Rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od dostarczenia wymaganych dokumentów.

Załączniki do pobrania:
osoby fizyczne:
1. oświadczenie majątkowe,
2. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
3. oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis,
4. informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujacych się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzilona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
osoby prawne:
1.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla osoby prawnej/ przedsiębiorstwa
2.Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
3.Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis
4. Formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej.

 

Załączniki do pobrania :

Oświadczenie majątkowe osoby fizyczne

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla osoby prawnej/ przedsiębiorstwa osoby fizyczne

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis osoby fizyczne

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis osoby prawne

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis osoby fizyczne

Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis osoby prawne

Pomoc publiczna w odniesieniu do tych samych kosztów

Formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-22 14:59:35 | Data modyfikacji: 2020-06-22 15:14:51.
Data wprowadzenia: 2020-06-22 14:59:35
Data modyfikacji: 2020-06-22 15:14:51
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska