Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ręcznie

Zarządzenie Nr 3.2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie


Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202) zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadzam „Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie” stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie z dnia 5-01-2009r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Ręcznie
Elżbieta Krawczyk

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 3.2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ręcznie z dnia 29 stycznia 2016 r.

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.
2. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.
§ 2. 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie określając cele i zadania wykonywane na danym stanowisku pracy. § 3. 1. W celu dokonania oceny formalnej dokumentów złożonych zgodnie z ogłoszeniem oraz w celu wyłonienia kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik w formie odrębnego zarządzenia powołuje Komisję Rekrutacyjną.
2. Skład komisji ustala każdorazowo Kierownik.
3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3 osobowym, w tym przewodniczący, sekretarz komisji.
4. W skład komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem, powinowatym lub krewnym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie naboru, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.
§ 4. 1. Ogłoszenie o naborze sporządza się zgodnie z art. 13 ust. 2 oraz art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie.
3. Termin do składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP.
§ 5. 1. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny formalnej złożonych dokumentów i ustala czy kandydaci wymagają określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania są dopuszczeni do dalszego postępowania naboru. Listę kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu naboru umieszcza się w BIP wraz z terminem i miejscem dalszego postępowania. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania.
2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, bądź gdy do naboru nie przystąpiła ani jedna osoba Komisja kończy postępowanie naboru i sporządza protokół.
3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. § 6. 1. Dalsze postępowanie naboru składa się z testu kwalifikacyjnego i obsługi komputera z zastrzeżeniem pkt. 2. Test składa się z 30 pytań zamkniętych i otwartych. Za każda prawidłową odpowiedź na pytanie zamknięte kandydat otrzymuje 1 punkt, na pytanie otwarte od 0-3 pkt, a za obsługę komputera od 0-3 punktów.
2. W przypadku gdy warunki formalne spełnia tylko jeden kandydat Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić tylko rozmowę kwalifikacyjną ocenianą w skali 0-5 punktów.
3. Nabór wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość punktów, nie mniejszą jednak niż 60% możliwych do uzyskania punktów. W przypadku równej ilości punktów komisja przeprowadza postępowanie rekrutacyjne aż do skutku, z zastrzeżeniem art. 13 a ustawy.
4. Po zakończeniu procedury naboru Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół, który zawiera elementy określone w art. 14 ust. 2 ustawy.
§ 7. 1. Kierownik niezwłocznie po przeprowadzonym naborze podaje informacje o wynikach naboru w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie.
2. Oferty kandydatów złożone:
1) po upływie terminu,
2) mnie spełniające wymagań formalnych,
3) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani ulegają niezwłocznie komisyjnemu zniszczeniu.

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:01:36.
Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:01:36
Opublikowane przez: Kinga Mirż