XII Sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XII.87.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XII.88.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XII.89.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

UCHWAŁA NR XII.90.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ręczno”

Załącznik do uchwały nr XII.90.2016 - Plan gospodarki niskoemisyjnej

UCHWAŁA NR XII.91.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ręczno

UCHWAŁA NR XII.92.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-03-03 14:27:23.
XIII Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XIII.93.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XIII.94.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIII.95.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2017 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XIII.96.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

UCHWAŁA NR XIII.97.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR XIII.98.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XIII.99.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XIII.100.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Koncepcja programowo – przestrzenna gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Ręczno”

Załącznik do uchwały nr XIII.100.2016 „Koncepcja programowo – przestrzenna gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Ręczno”

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-04-08 14:52:55.
XIV Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XIV.101.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XIV.102.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV.103.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517E Łęki Królewskie - Majkowice - Zbyłowice na długości ok. 1

UCHWAŁA NR XIV.104.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ręczno na lata 2015 – 2023

Strategia Rozwoju Gminy - Załącznik do uchwały nr XIV.104.2016

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-05-12 09:37:33.
XV Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XV.105.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

UCHWAŁA NR XV.106.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

UCHWAŁA NR XV.107.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XV.108.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV.109.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XV.110.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XV.111.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XV.112.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o zamianie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ręcznie

UCHWAŁA NR XV.113.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

UCHWAŁA NR XV.114.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

UCHWAŁA NR XV.115.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517E Łęki Królewskie - Majkowice - Zbyłowic

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:55:21.
XVI Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XVI.116.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XVI.117.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-08-29 09:53:09.
XVII Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XVII.118.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XVII.119.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVII.120.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – działki nr 55, 755, 1427, 1439, 1444,

UCHWAŁA NR XVII.121.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ręczno na lata 2016-2018

UCHWAŁA NR XVII.122.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie

UCHWAŁA NR XVII.123.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-07 12:19:32.
XVIII Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XVIII.124.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XVIII.125.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII.126.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XVIII.127.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVIII.128.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVIII.129.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

UCHWAŁA NR XVIII.130.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XVIII.131.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy

UCHWAŁA NR XVIII.132.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaln

UCHWAŁA NR XVIII.133.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ręczno na lata 2016 -2021”

Załącznik do Uchwały Nr XVIII.133.2016 Rady Gminy Ręczno z dnia 9 listopada 2016 r. - Strategia RPS

UCHWAŁA NR XVIII.134.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XVIII.135.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-07 12:24:04.
XIX Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XIX.136.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR XIX.137.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok

UCHWAŁA NR XIX.138.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XIX.139.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX.140.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

UCHWAŁA NR XIX.141.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XIX.142.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA NR XIX.143.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z sali sportowej

UCHWAŁA NR XIX.144.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik

UCHWAŁA NR XIX.145.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XIX.146.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ręczno na lata 2016-2018

UCHWAŁA NR XIX.147.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Ręczno Punkcie Przedszkolnym

UCHWAŁA NR XIX.148.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XIX.149.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania radnego z Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XIX.150.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XIX.151.2016 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-09 08:18:50.

Zobacz:
 2018 Rok .  2017 Rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok . 
Data wprowadzenia: 2017-01-09 08:18:50
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska