ZGROMADZENIA

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy Ręczno przyjmuje:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
na numer telefaksu: 42 664 14 01 lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-10-20 12:58:32 | Data modyfikacji: 2015-10-20 12:59:46.
Data wprowadzenia: 2015-10-20 12:58:32
Data modyfikacji: 2015-10-20 12:59:46
Opublikowane przez: Kinga Mirż