IV Sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2015-2021

UCHWAŁA NR IV.19.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV.20.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

UCHWAŁA NR IV.21.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ręcznie, gmina Ręczno

UCHWAŁA NR IV.22.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

UCHWAŁA NR IV.23.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXXXXXXXXXXXXXXXX na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie

UCHWAŁA NR IV.24.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad tygodniowego rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym

UCHWAŁA NR IV.25.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Ręczno jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR IV.26.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

UCHWAŁA NR IV.27.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

UCHWAŁA NR IV.28.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ręczno

UCHWAŁA NR IV.29.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej Górze

UCHWAŁA NR IV.30.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2016 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR IV.31.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2015 roku

UCHWAŁA NR IV.32.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z EFS pt. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Ręczno"

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-04-16 13:40:15.
V Sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR V.33.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2015-2021

UCHWAŁA NR V.34.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok

UCHWAŁA NR V.35.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie

UCHWAŁA NR V.36.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego

UCHWAŁA NR V.37.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

UCHWAŁA NR V.38.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-05-12 16:37:27.
VI Sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR VI.39.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

UCHWAŁA NR VI.40.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

UCHWAŁA NR VI.41.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2015-2021

UCHWAŁA NR VI.42.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI.43.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

UCHWAŁA NR VI.44.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2015 roku

UCHWAŁA NR VI.45.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VI.46.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych n

UCHWAŁA NR VI.47.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskow

UCHWAŁA NR VI.48.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-07-16 14:02:19.
VII Sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR VII.49.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2015-2021

UCHWAŁA NR VII.50.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII.51.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-09-11 09:23:48.
VIII Sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR VIII.52.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2015-2021

UCHWAŁA NR VIII.53.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII.54.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR VIII.55.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

UCHWAŁA NR VIII.56.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

UCHWAŁA NR VIII.57.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letni

UCHWAŁA NR VIII.58.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Ręczno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w okresie programowania 2014 – 2020

UCHWAŁA NR VIII.59.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie współdziałania gminy Ręczno z gminą Aleksandrów, Sulejów, Przedbórz, Żytno, Masłowice i Wielgomłyny w celu przygotowania Strategii Rozwoju Turystyki Obszaru Funkc

UCHWAŁA NR VIII.60.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie

UCHWAŁA NR VIII.61.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy-Pile

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-10-14 12:57:45.
IX Sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR IX.62.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX.63.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal

UCHWAŁA NR IX.64.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ręczno na lata 2016 – 2018

UCHWAŁA NR IX.65.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ręczno na lata 2016-2018

UCHWAŁA NR IX.66.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie na 2016 rok

UCHWAŁA NR IX.67.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR IX.68.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR IX.69.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy

UCHWAŁA NR IX.70.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-11-16 14:54:50.
X Sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR X.71.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2015-2021

UCHWAŁA NR X.72.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok

UCHWAŁA NR X.73.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018

UCHWAŁA NR X.74.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Ręczno na lata 2016 - 2018

UCHWAŁA NR X.75.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR X.76.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR X.77.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-12-23 09:03:01.
XI Sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XI.78.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2016 -2021

UCHWAŁA NR XI.79.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015

UCHWAŁA NR XI.81.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2015-2021

UCHWAŁA NR XI.82.2015RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok

UCHWAŁA NR XI.83.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

UCHWAŁA NR XI.84.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu w ramach VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” ze środków Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego

UCHWAŁA NR XI.85.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XI.86.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-01-12 12:51:33.

Zobacz:
 2018 Rok .  2017 Rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok . 
Data wprowadzenia: 2016-01-12 12:51:33
Opublikowane przez: Kinga Mirż