2013

UCHWAŁA NR XXIII/153/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody ,,Jawora”

UCHWAŁA NR XXIII/154/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ręczno na lata 2013-2018

UCHWAŁA NR XXIII/155/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXIII/156/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

UCHWAŁA NR XXIII/157/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIII/158/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIII/159/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2013 roku

UCHWAŁA NR XXIII/160/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2014 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXIII/161/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Publicznym Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Piotra Szymanka w Ręcznie

UCHWAŁA NR XXIII/162/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXIII/163/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

UCHWAŁA NR XXIII/164/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018

UCHWAŁA NR XXIII/165/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXIV/166/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

UCHWAŁA NR XXIV/167/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR XXIV/168/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 marca 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015

UCHWAŁA NR XXIV/169/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XXIV/170/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie

UCHWAŁA NR XXIV/171/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018

UCHWAŁA NR XXIV/172/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXIV/173/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie dotacji dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.

UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR XXIV/174/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego

UCHWAŁA NR XXIV/175/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy

UCHWAŁA NR XXV/176/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXV/177/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Piotra Szymanka wchodzącej w skład Publicznego Zespoł

UCHWAŁA NR XXV/178/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXV/179/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy R

UCHWAŁA NR XXV/180/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie

UCHWAŁA NR XXV/182/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/183/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy-Pile

UCHWAŁA NR XXVI/184/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Remont sali „Wspólny Dom” pełniący funkcje kulturalne”

UCHWAŁA NR XXVI/185/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018

UCHWAŁA NR XXVI/186/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII/187/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

UCHWAŁA NR XXVII/189/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018

UCHWAŁA NR XXVII/190/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII/191/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy

UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik

UCHWAŁA NR XXVII/193/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieru

UCHWAŁA NR XXVII/194/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVII/195/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Lenarczyk na działalność Wójta Gminy

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXIX.197.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018

UCHWAŁA NR XXIX.198.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXIX.199.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej Górze

UCHWAŁA NR XXIX.200.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia terminu płatności dla inkasentów

UCHWAŁA NR XXIX.201.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi Stobnica Dolna”, zgłoszonego do współfinansowania w ramach progr

UCHWAŁA NR XXIX.202.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Ręczno

UCHWAŁA NR XXIX.203.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik

UCHWAŁA NR XXIX.204.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIX.205.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła Chojnackiego na działalność Wójta Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXIX.206.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła Chojnackiego na działalność Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Ręcznie

UCHWAŁA NR XXX.207.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018.

UCHWAŁA NR XXX.208.A.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXX.209.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie

UCHWAŁA NR XXX.210.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy

UCHWAŁA NR XXX.211.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXX.212.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXX.213.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

UCHWAŁA NR XXX.214.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zamiaru pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego z przeznaczeniem na realizację jego zadania w zakresie remontu dróg powiatowych

UCHWAŁA NR XXXI.215.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018.

UCHWAŁA NR XXXI.216.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI.217.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI.218.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaln

UCHWAŁA NR XXXI.219.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno na 2014 rok

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-09-24 12:00:53.

Zobacz:
  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2014-09-24 12:00:53
Opublikowane przez: Kinga Mirż