2012

UCHWAŁA NR XI/68/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowqej Gminy Ręczno na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR XI/69/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Ręczno na lata 2012-2015

UCHWAŁA NR XI/70/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu do realizacji zadania w postaci pracy z rodziną.

UCHWAŁA NR XI/71/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im.Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze

UCHWAŁA NR XII/72/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR XII/73/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ręczno na 2012 r.

UCHWAŁA NR XII/74/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

UCHWAŁA NR XII/75/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR XII/76/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Ręczno na 2012 r."

UCHWAŁA NR XII/77/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie w sprawie przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

UCHWAŁA NR XII /78/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XII/79/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im.Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze

UCHWAŁA NR XIII/80/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR XIII/81/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2012 rok

UCHWAŁA NR XIII/82/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Ręczno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, BUD – UJ RAZEM”

UCHWAŁA NR XIII/83/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie

UCHWAŁA NR XIII/ 84/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ręczno

UCHWAŁA NR XIII/ 85/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego zatrudnionego w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Ręczno

UCHWAŁA NR XIII/86/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ręczno " i przystąpienia do jego realizacji

UCHWAŁA NR XIV/87/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 15 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze

UCHWAŁA NR XIV/88/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2012 r

UCHWAŁA NR XV/89/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2012 - 2018

UCHWAŁA NR XV/90/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

UCHWAŁA NR XV/91/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ręczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XV/92/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa wywołanego uchwałą Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XVI/93 /2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wygasnięcia mandatu radnego Andrzeja Chmielewskiego

UCHWAŁA NR XVI/94/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

UCHWAŁA NR XVI/95/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

UCHWAŁA NR XVI/96/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlany

UCHWAŁA NR XVI/97/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR XVI/98/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVI/ 99/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie

UCHWAŁA NR XVI/100/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA NR XVII/101/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 lipca 2012 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Ręczno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich

UCHWAŁA NR XVII/102/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XVII/103/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ręczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XVII/104/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA NR XVII/105/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVII/106/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XVIII/107/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury

UCHWAŁA NR XVIII/108/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Szymanek na działalność Wójta Gminy

UCHWAŁA NR XVIII/109/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Lenarczyk na działalność Wójta Gmin

UCHWAŁA NR XVIII/110/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 września 2012 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego

UCHWAŁA NR XVIII/111/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej Górze

UCHWAŁA NR XVIII/112/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR XVIII/113/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2012 rok

UCHWAŁA NR XIX/114/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Moneta na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie

UCHWAŁA NR XIX/115/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie w odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego wniesioną 11 października 2012 r. na Uchwałę Nr XVII/101/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie okre

UCHWAŁA NR XIX/116/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Ręczno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunk

UCHWAŁA NR XIX/117/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ręczno a Gminą Przedbórz w zakresie powierzenia Gminie Przedbórz przez Gminę Ręczno real

UCHWAŁA NR XIX/118/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015

UCHWAŁA NR XIX/119/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIX/120/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIX/121/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR XIX/122/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2012 rok

UCHWAŁA NR XX/123/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

UCHWAŁA NR XX/124/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno

UCHWAŁA NR XX/125/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie

UCHWAŁA NR XX/126/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy-Pile

UCHWAŁA NR XX/128/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ręczno na lata 2013-2018

UCHWAŁA NR XX/129/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z t

UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR XX/133/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXI/134/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR XXI/135/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXI/136/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku długoterminowej pożyczki i kredytu bankowe

UCHWAŁA NR XXI/137/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXII/138/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013 - 2018

UCHWAŁA NR XXII/139/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na rok 2013

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych

UCHWAŁA NR XXII/141/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015

UCHWAŁA NR XXII/142/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XXII/143/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik

UCHWAŁA NR XXII/144/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XXII/145/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym

UCHWAŁA NR XXII/146/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za

UCHWAŁA NR XXII/147/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015

UCHWAŁA NR XXII/148/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015

UCHWAŁA NR XXII/149/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXII/150/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXII/151/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR XXII/152/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2012 rok

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-09-23 14:49:31.

Zobacz:
  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2014-09-23 14:49:31
Opublikowane przez: Kinga Mirż