2011

UCHWAŁA NR IV/13/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2011-2016

UCHWAŁA NR IV/14/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ręczno na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/15/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową

UCHWAŁA NR IV/16/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ręcznie

UCHWAŁA NR IV/17/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ręczno

UCHWAŁA NR IV/18/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

UCHWAŁA NR V/19/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie opłat za korzystanie z sali sportowej i przypadków zwalniania z opłat

UCHWAŁA NR V/21/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

UCHWAŁA NR V/22/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR V/23/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2011 - 2016

UCHWAŁA NR V/25/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Rady Gminy Ręczno na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km

UCHWAŁA NR VI/27/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR VI/28/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bąkowa Góra na lata 2011 2018

UCHWAŁA NR VI/29/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ręcznie

UCHWAŁA NR VI/30/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Majkowicach, gmina Ręczno

UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie

UCHWAŁA NR VI/33/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ręczno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok

UCHWAŁA NR VI/34/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

UCHWAŁA NR VI/35/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2011 2016

UCHWAŁA NR VI/36/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2011 rok

UCHWAŁA NR VI/37/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia uprawnienia do ustalenia opłaty za oczyszczanie ścieków dowożonych do gminnej oczyszczalni ścieków w Ręcznie

UCHWAŁA NR VI/38/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Ręczno"

UCHWAŁA NR VI/39/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kolonia Ręczno na lata 2010 2020 Na

UCHWAŁA NR VII/40/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR VII/41/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

UCHWAŁA NR VII/42/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR VII/43/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2011-2018.

UCHWAŁA NR VII/44/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VIII/45/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

UCHWAŁA NR VIII/46/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

UCHWAŁA NR VIII/47/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR VIII/48/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie

UCHWAŁA NR VIII/49/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2011- 2018

UCHWAŁA NR VIII/50/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2011 rok

UCHWAŁA NR VIII/51/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy

UCHWAŁA NR IX/52/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy

UCHWAŁA NR IX/53/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś

UCHWAŁA NR IX/54/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR IX/55/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR IX/56/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.

UCHWAŁA NR IX/57/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy

UCHWAŁA NR IX/58/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2011 rok

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR X/60/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie diet dla sołtysów sołectw w Gminie Ręczno

UCHWAŁA NR X/61/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

UCHWAŁA NR X/62/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR X/63/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

UCHWAŁA NR X/64/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reczno na lata 2011 - 2018

UCHWAŁA NR X/65/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2011 rok

UCHWAŁA NR X/66/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2012 - 2018

UCHWAŁA NR X/67/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na rok 2012

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-08-25 14:57:36.

Zobacz:
  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2014-08-25 14:57:36
Opublikowane przez: Kinga Mirż