Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w 2021 roku

Ogłoszenie


o otwartym konkursie ofert


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) oraz uchwały nr XXII.144.2021 Rady Gminy Ręczno z dnia z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Wójt Gminy Ręczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, pod nazwą


„Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”.


Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


I. Rodzaj zadania:


Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”.


W ramach realizacji zadania oczekiwane jest prowadzenie działań związanych z:


- organizacją i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego (orkiestry dętej);


- nauką gry na instrumentach.


Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców gminy.


II. Wysokość środków publicznych zaplanowanych w budżecie gminy Ręczno na 2021 rok na realizację


tego zadania wynosi 12 500,00 zł.


III. Zasady przyznawania dotacji:


Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych właściwych przepisów. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują działalność w sferze objętej konkursem.


Oferent ubiegający się o dotację powinien:


- realizować zadania na terenie gminy Ręczno;


- posiadać zasoby w postaci bazy materialno – technicznej lub dostęp do takiej bazy;


- posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.


Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:


- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,


- są uwzględnione w budżecie projektu, w pozycji, w ramach której są rozliczane,


- są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,


- są wykazane w kosztorysie proporcjonalnie do terminu realizacji zadania wskazanego w umowie,


- zostaną poniesione w okresie realizacji zadania,


- są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej


(oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji finansowo – księgowej środków


finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób


umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).


IV. Termin i warunki realizacji zadnia:


Zadanie winno być zrealizowane w roku 2021 tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie. Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie. Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców gminy.


Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi na rzecz Gminy Ręczno zgodnie z zapisami umowy.


V. Termin i miejsce składania ofert:


1) Termin składania ofert upływa 21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ręczno, na stronie internetowej www.reczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno.


2) Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania do Urzędu Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. nr 2.


3) O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Ręczno. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).


4) Wymagane dokumenty:


- prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,


- aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),


- statut organizacji.


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.


1. Oferta powinna zawierać w szczególności:


- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,


- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,


- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,


- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie


publiczne,


- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania


publicznego, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania


pochodzących z innych źródeł,


- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.


2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.


3. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.


4. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Ręczno.


5. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.


Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:


- ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (max. 10 pkt);


- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (max. 10 pkt);


- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne (max. 10 pkt);


- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (max. 10 pkt);


- analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna


oferta. Odrzuceniu podlegają oferty:


- złożone niezgodnie z wzorem,


- złożone po terminie,


- złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,


- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,


- błędnie wypełnione lub niekompletne.


6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie.


7. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.


8. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.


9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


10. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w biurze pok. nr 3 Urzędu Gminy Ręczno w celu uzgodnienia warunków umowy (w tym ustalić termin podpisania umowy), w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.


11. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.


12. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie na realizację zadania.


13. Warunkiem zawarcia umowy jest:


- złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty),


- złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty).


W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego.


14. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy, o której mowa w pkt. 12.


15. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).


Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu.


VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.


W 2020 roku realizowano zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”, na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy Ręczno w wysokości 25 000,00 zł.


 


Wójt Gminy


/-/ Piotr Łysoń

Zarządzenie Nr 63.2021 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Wzór oferty

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Ręczno

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2021-06-22 14:16:00 | Data modyfikacji: 2021-06-22 15:00:45.
Data wprowadzenia: 2021-06-22 14:16:00
Data modyfikacji: 2021-06-22 15:00:45
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót