Ogłoszenie o konsultacjach

                                                                                                                                                           Ręczno, dn. 19.09.2019 r.


 
                                                                            OGŁOSZENIE KONSULTACJI


programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Na podstawie uchwały Nr XXVII/166/2010 Rady Gminy Ręczno z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Ręczno zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Termin konsultacji: od dnia 27 września 2019 r. do dnia 11 października 2019 roku.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Ręczno
Forma konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii w formie ankiety stanowiącej załącznik Nr 1 (druk dostępny jest w pok. Nr 2), - wyrażenie elektronicznej opinii w formie ankiety stanowiącej załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: sekretarz@reczno.pl />                                                   

                                                                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                                                                       /-/ Piotr Łysoń

 

 

Ankieta

Projekt uchwały

Ogłoszenie konsultacji

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:21:16 | Data modyfikacji: 2019-09-19 12:27:29.

Zobacz:
 Otwarte konkursy ofert . 
Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:21:16
Data modyfikacji: 2019-09-19 12:27:29
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót