Podstawowe dane jednostki

GMINA RĘCZNO
NAZWA GMINY Ręczno
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. łódzkie, pow. piotrkowski
KOD 97-510 Ręczno
ADRES ul. Piotrkowska 5,
KONTAKT

tel./fax (+48 44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl
adres skrytki ePUAP: /UG_Reczno/skrytka               

Wójt Gminy

Piotr Łysoń 
tel. (44) 781-32-21, 781-32-69

0609 600 999

e-mail: wojt@reczno.pl

Zastępca Wójta Gminy

Marcin Kusa
tel. (44) 781-38-14
e-mail: gk@reczno.pl

Przewodniczący
Rady Gminy

Mirosław Zawada 
tel. (44) 781-32-69 wew. 30
e-mail: mzawada.rada@reczno.pl

Sekretarz Gminy

Maria Lesiakowska
tel. (44) 781-38-12
e-mail: sekretarz@reczno.pl

Skarbnik Gminy

Bożena Jarosińska 
tel. (44) 781-32-08
e-mail: skarbnik@reczno.pl

 KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2019-01-16 09:09:53.
   
   


 

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-11-02 13:40:09 | Data modyfikacji: 2016-11-24 10:30:51.
Data wprowadzenia: 2016-11-02 13:40:09
Data modyfikacji: 2016-11-24 10:30:51
Opublikowane przez: Kinga Mirż