bip.reczno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ręczno www.reczno.pl
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko strona główna 
Obwieszczenie Burmistrza Sulejowa w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Sulejowa

Sulejów dn. 02.05.2016r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SULEJOWA
Z DNIA 28 kwietnia 2016 ROKU

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Sulejowa ogłasza, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy Organem właściwym do przyjęcia dokumentu jest Rada Miejska.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów pok. Nr 5 A W godz. pracy urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu: target=_new>http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=sulejow/.

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do treści dokumentu w formie:
a) pisemnej w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, ul. Koneck 42, 97-330 Sulejów pok. Nr 4
b) drogą elektroniczną na adres: um@sulejow.pl

w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia, tj. do dnia 02 maja 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz opis wniosku.

Uwagi lub wnioski złożone po w/w terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Decyduje data wpływu zgłoszonych uwag i wniosków do Urzędu Miejskiego w Sulejowie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Sulejów.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEKI PILICY

 

Obwieszczenie Burmistrza Sulejowa

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-05-09 09:26:49 | Data modyfikacji: 2016-05-09 09:48:49.
Data wprowadzenia: 2016-05-09 09:26:49
Data modyfikacji: 2016-05-09 09:48:49
Opublikowane przez: Kinga Mirż
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.reczno.pl