bip.reczno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ręczno www.reczno.pl
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko strona główna 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RĘCZNO Z DNIA 10 MARCA
2016 ROKU

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RĘCZNO
Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU


Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Ręczno ogłasza, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Gminy Ręczno na lata 2015-2023. Organem właściwym do przyjęcia dokumentu jest Rada Gminy.
Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Ręczno na lata 2015-2023 w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. nr 14 w godz. pracy urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ręczno: www.bip.reczno.pl

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do treści dokumentu w formie:
a) pisemnej w Urzędu Gminy Ręczno, pok. nr 4 ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno,
b) ustnie do protokołu,
c) drogą elektroniczną na adres: promocja@reczno.pl,
w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia, tj. do dnia 31 marca 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz opis wniosku.
Uwagi lub wnioski złożone po w/w terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Decyduje data wpływu zgłoszonych uwag i wniosków do Urzędu Gminy Ręczno.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ręczno.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

PROGNOZA ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY RĘCZNO NA LATA 2016-2023

Projekt STRATEGII ROZWOJU GMINY RĘCZNO NA LATA 2015-2023

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-03-10 14:19:22.
Data wprowadzenia: 2016-03-10 14:19:22
Opublikowane przez: Kinga Mirż
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.reczno.pl