bip.reczno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ręczno www.reczno.pl
Rada Gminy strona główna 

Informacja o pracach Rady Gminy
II Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432).
Zawiadamiam, że II Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski do protokołu I sesji Rady Gminy Ręczno.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2019-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ręczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Zawada

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 14:03:43.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2018-12-11 14:03:43
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.reczno.pl