bip.reczno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ręczno www.reczno.pl
Rada Gminy strona główna 

Informacja o pracach Rady Gminy
XXXII Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).
Zawiadamiam, że XXXII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 r.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych przez GOPS w Ręcznie za 2017 r.
9. Sprawozdanie z działalności członka Społecznej Rady przy PZOZ w Piotrkowie Tryb.
10. Podjęcie uchwał:
      - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2025;
      - w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;
      - w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zawada

 

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:51:23.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:51:23
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.reczno.pl