OGŁOSZENIE Dostawa i montaż 10 lamp solarnych
wraz ze słupami i podstawą słupa
prefabrykowaną w Gminie Ręczno

                                                                                                                                                          Ręczno, dnia. 14.10.2019 r.


OGŁOSZENIE
Dostawa i montaż 10 lamp solarnych wraz ze słupami i podstawą słupa prefabrykowaną w Gminie Ręczno

Postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego i Zarządzenia Wójta Gminy Ręczno Nr 43/2014 z dnia 25.04.2014 r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.” – nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień Publicznych” - art. 4 ust. 8 z późn. zm.).
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie,
tel. 044 7813269, faks 044 7813269.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż 10 lamp solarnych wraz ze słupami i podstawą słupa prefabrykowaną w Gminie Ręczno.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: USŁUGA
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa i montaż 10 sztuk lamp solarnych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Dęba gm. Ręczno działka nr 713 droga.
Specyfikacja lampy solarnej:
- słup stalowy, wysokość 4-5m, zabezpieczenie słupa antykorozyjne wykończenie słupa ocynk bądź lakier.
- akumulator sterowanie oprawą i panelem wkomponowane jako całość montowana na słupie stalowym
- źródło światła –oprawa LED, barwa światła zimna biała, moc oprawy min. 80W reagująca na czujnik ruchu radarowy
- podstawa słupa betonowa prefabrykowana
- panel fotowoltaiczny monokrystaliczny
- czas pracy – 7-10h
- kontroler elektroniczny sterujący układem MPPT montowany w lampie.
- układ zasilania 12V bądź 24V
- sposób włączania/wyłączania – czujnik zmierzchowy czujnik radarowy
- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50oC
- wodoszczelność oprawy: IP67
- gwarancja –60 miesięcy
- autonomia – (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie ) – 4-5 dni
UWAGA:
Przed wykonaniem dostawy i montażu Wykonawca zobowiązany jest do wyjazdu w teren z przedstawicielem Gminy Ręczno i przedstawienia propozycji ustawienia lamp pod kątem technicznym (min. kierunek świecenia) oraz zaznaczenie na dostarczonych przez Zamawiającego mapach propozycji lokalizacji lamp z uwzględnieniem warunków technicznych. Na dostarczone lampy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą (spiętą w teczkę) zawierającą deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, itp. zamontowanych elementów.
II.1.4 Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019r.
II.1.5 Kryterium wyboru oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
II.1.6 Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy złożyć do dnia 22 października 2019r. godz. 10:00.
Dopuszcza się złożenie oferty:
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno.
- pocztą na adres Gmina Ręczno ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno.
II.1.7 Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2019r. godz. 10:30.
Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny. O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.
II.1.8 Osoba do kontaktu
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Marcin Kusa tel. 697300630.
II.1.9 Sposób przygotowania oferty:
a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
b. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
c. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno-prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
d. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
e. Termin związania ofertą – 30 dni.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Do oferty należy załączyć:
a. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej - załącznik nr 1
b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
c. wzór umowy – załącznik nr 3


Wójt Gminy Ręczno
/-/ Piotr Łysoń

FORMULARZ OFERTOWY, OŚWIADCZENIE, WZÓR UMOWY

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:29:56 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:42:05.
Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:29:56
Data modyfikacji: 2019-10-16 11:42:05
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót