WYJAŚNIENIE Nr 1 Dotyczy: Usługa w zakresie
udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości
300 000,00 zł.

                                                                                                                                                                   Ręczno, 23.11.2017 r.
GMINA RĘCZNO
97-510 Ręczno
Ul. Piotrkowska 5


                                                                      WYJAŚNIENIE Nr 1
                                                            Wszyscy uczestnicy postępowania
                                                           Zainteresowani postępowaniem na :
                       Dotyczy: Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł.

 

Dot. Odpowiedzi na pytanie które wpłynęło w prowadzonym postepowaniu.
W związku z otrzymaniem w dniu 23 listopada 2017 r. zestawu pytań:
Pytanie 1 :
* Czy dopuszczają Państwo aby weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, stanowiące zabezpieczenie kredytu, opatrzone były kontrasygnatą Skarbnika?
Odp. Zgodnie z art. 262 ust 1 ustawy o finansach publicznych uprawnionym do zaciągania kredytów i pożyczek w gminie jest wójt przy kontrasygnacie skarbnika gminy.
Pytanie 2:
* Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Odp. W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był i nie jest prowadzony program postepowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Pytanie 3:
* Prosimy o udostępnienie: uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego z wykonania budżetu za 2 lata poprzednie i rok bieżący oraz opinii RIO o projekcie budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, prognozie długu publicznego oraz możliwości spłaty kredytu
Odp. uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego z wykonania budżetu dostępne na stronie bip.reczno.pl w zakładce Budżet gminy, opinie RIO
Pytanie 4:
* Prosimy o udzielenie informacji z jakiego dnia należy wziąć pod uwagę stawkę WIBOR 1M przy sporządzeniu symulacji spłaty, ponadto proszę o podanie konkretniej daty uruchomienia kredytu jest to niezbędna informacja dla potrzeb symulacji kredytu.
Za stawkę WIBOR 1M należy przyjąć stawkę z dnia 27 listopada 2017 r. Uruchomienie kredytu zgodnie z zapytaniem ofertowym nastąpi w terminie 1 dnia od daty zawarcia umowy.
Podpisanie umowy w terminie do 30 dni od złożenia zapytania ofertowego w dniu 11 grudnia 2017 r.

 W Ó J T
(-) Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 08:47:46 | Data modyfikacji: 2017-11-24 10:21:56.
Data wprowadzenia: 2017-11-24 08:47:46
Data modyfikacji: 2017-11-24 10:21:56
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót