Zapytanie ofertowe - Usługa w zakresie udzielenia
kredytu długoterminowego w walucie polskiej

Zapytanie ofertowe


                                                                                     Zamawiający
                                                                                    Gmina Ręczno
                                                                                  Ul. Piotrkowska 5
                                                                                   97 -510 Ręczno
                                                                                Tel.: (44) 781 32 69
                                                                                Fax: (44) 781 32 69
                                                                               http://www.reczno.pl/


                                                                             Postanowienia ogólne.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Postepowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego, Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.04.2014 r. „ w sprawie zasada udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” z zastosowaniem niektórych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Opis przedmiotu zamówienia.
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USŁUGA W ZAKRESIE UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ, ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI:

1. Kwota kredytu 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych 00/100).
2. Przeznaczenie środków na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 106 500,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 193 500,00 zł
3. Uruchomienie środków kredytu nastąpi:
1) Wypłata środków w jednej transzy w kwocie 300 000,00 zł w terminie 1 dnia od daty zawarcia umowy.
2) Transza kredytu uruchomiona będzie przelewem na rachunek bieżący budżetu gminy.
4. Spłata kredytu nastąpi w okresie 3 lat od 2018 roku począwszy, w ratach kwartalnych płatnych do końca ostatniego miesiąca kwartału.
5. Spłata kwoty odsetek od kredytu wykorzystanego – po uruchomieniu kredytu w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca.
6. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od salda kredytu. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, zaś rok 365 dni.
7. Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek.
8. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. O zmianie wysokości oprocentowania kredytu i dacie wprowadzenia tej zmiany Bank powiadamia Kredytobiorcę pisemnie. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu nie wymaga wypowiedzenia przez Bank umowy kredytu w tej części.
9. Koszty kredytu stanowią odsetki za okres kredytowania oraz jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu, bez dodatkowych opłat. Odsetki płatne zgodnie z pkt 6 i 7, zaś prowizja jednorazowo po zawarciu umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przy jednoczesnym braku dodatkowych opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
12. W/w zapisy muszą znaleźć się w przyszłej umowie kredytowej, którą sporządzi Wykonawca.

Termin wykonania zamówienia.
1) Uruchomienie kredytu w jednej transzy w kwocie 300 000,00 zł w terminie 1 dnia od daty zawarcia umowy.
2) Kredyt zaciąga się na 3 lata.
3) Spłata kredytu w ciągu 3 lat począwszy od roku 2018, w ratach kwartalnych płatnych do końca ostatniego miesiąca kwartału.
4) Spłata odsetek od kredytu wykorzystanego – po uruchomieniu kredytu, w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Kryteria oceny ofert:
1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Należy zastosować zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.
4. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena ( WIBOR 1M + Marża + Prowizja) 100%
Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez Zamawiającego, zgodnie ze stosowanymi kryteriami.
1) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku,
2) Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą,
3) Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
np. cena - waga 100 %, maksymalna ilość punktów 100


Cena
Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.
Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:
wartość oferty o najniższej cenie
------------------------------------------ x 100 punktów
Oferta badana
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Bożena Jarosińska - Skarbnik Gminy, tel. (44) 781 32 08.

Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
Oferty należy składać w pokoju nr 2 Urzędu do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 15.00.

Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

1. wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1

2. zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zmianami) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument stanowić będzie załącznik do oferty.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.
Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

                                                                                                                                               WÓJT GMINY
                                                                                                                                             /-/ Piotr Łysoń

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 11:40:54.
Data wprowadzenia: 2017-11-22 11:40:54
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót