Ogłoszenie - zimowe utrzymanie dróg

Ręczno, dnia. 09.11.2017 r.

OGŁOSZENIE


NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY RĘCZNO

W SEZONIE ZIMOWYM
2017 -2018

Postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego i Zarządzenia Wójta Gminy Ręczno Nr 43/2014 z dnia 25.04.2014 r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.” – nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień Publicznych” - art. 4 ust. 8 z późn. zm.).
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie,
tel. 044 7813269, faks 044 7813269.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY RĘCZNO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: USŁUGA
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni bitumicznej mieszanką piasku i soli w sezonie zimowym 2017/2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia wykaz sprzętu. Zamawiający określa minimalną szerokość odśnieżania i posypywania 4 m. Zamawiający nie zapewnia ciągłości pracy w okresie umownym i zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminów podstawienia sprzętu przez Wykonawcę, w miarę bieżących potrzeb wynikających z panujących na drogach warunków atmosferycznych. Czas pracy sprzętu uzależniony jest, więc od aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego. Realizacja zamówienia odbywać się będzie wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Każdy operator sprzętu odśnieżanego ma obowiązek posiadania telefonu komórkowego i rozpoczęcia odśnieżania w czasie nie dłuższym niż podany w ofercie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wymagane jest wyposażenie pojazdów w pomarańczową lampę błyskową. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia – za 1 km posypywaniem mieszanką piasku i soli na szerokości 4 m, oraz za 1 km odśnieżania na szerokości 4 m). Rozliczenie zamówienia, na podstawie kosztorysu powykonawczego na dzień 30.04.2018 r.
Całość zamówienia:
Wykaz dróg według załącznika.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Od dnia podpisania umowy do 30.04.2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) W I UDZIAŁU
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący zał. Nr 1 do zapytania
b) NIP, REGON firmy,

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania usługi warunek wykonawca musi dysponować minimum dwoma sprzętami z wykazu sprzętów zał. nr 3 w tym jedną pługopiaskarką z pługiem lekkim skośnym o masie całkowitej do 9 ton własność bądź wynajem.
2. Spełnienie warunków będzie oceniane na zasadzie oceny spełnia/nie spełnia, cena i czas reakcji.

IV.1) Termin rozpatrzenia ofert w dniu 21.11.2017r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 13.( przedmiotem negocjacji będą warunki umowy – projekt umowy stanowi załącznik nr 2 )
IV.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Ręczno

                                                                                                                               /-/ Piotr Łysoń

Oferta

Umowa

Wykaz sprzętu

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-13 08:32:36.
Data wprowadzenia: 2017-11-13 08:32:36
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót