ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI
DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WIELKOPOLE

Ręczno, dnia. 01.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WIELKOPOLE

Postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego i Zarządzenia Wójta Gminy Ręczno Nr 43/2014 z dnia 25.04.2014r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.” – nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień Publicznych” - art. 4 ust. 8 z późn. zm.).
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie, tel.
044 7813269, faks 044 7813269.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykorytowaniu drogi, wysypanie kruszywem drogowym
II.1.2) Rodzaj zamówienia: USŁUGA
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Od dnia podpisania umowy do 30 września 2020r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący zał. Nr 1 do ogłoszenia
b) NIP, REGON firmy,
2. Spełnienie warunków będzie oceniane na zasadzie oceny spełnia/nie spełnia i cena.
IV.1) Termin rozpatrzenia ofert w dniu 7 września 2020r. godzina 15:30, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 2.( przedmiotem negocjacji będą warunki umowy – projekt umowy stanowi załącznik nr 2 )
IV.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30

Wójt Gminy Ręczno
/-/ Piotr Łysoń

 

Zapytanie o cenę - modernizacja drogi

Załączniki modernizacja: formularz ofertowy, oświadczenie, wzór umowy

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-09-01 13:55:08.
Data wprowadzenia: 2020-09-01 13:55:08
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót