XXXIV Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie

XXXIV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Analiza wpływów do budżetu za wodę i ścieki oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwały ws. programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.
9. Sprawozdanie z realizacji projektu „Bezpieczna Rodzina” za 2013 r.
10. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013-2015.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015.
13. Sprawozdanie z realizacji uchwały ws. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ręczno lub jej jednostkom podległym a także wskazanie organów do tego uprawnionych oraz ustalenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
14. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok;
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
- w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy-Pile.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-03-18 13:14:17 | Data modyfikacji: 2014-04-22 22:26:07.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-03-18 13:14:17
Data modyfikacji: 2014-04-22 22:26:07
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót