XXXIII Sesja Rady Gminy

 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Zawiadamiam, że XXXIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 27 lutego 2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Informacja o realizowanych zadaniach przez GKRPA.
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok;
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki;
- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania;
- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego;
- w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Ręczno

/ - / Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-02-24 15:19:56.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-02-24 15:19:56
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót