XXXII Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Gminy Ręczno zawiadamia, że XXXII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac komisji i Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwał:
  - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018;
  - w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok;
  - w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Ręczno dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki);
  - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ręczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
  - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ręczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  - w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Ręczno;
  - w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2014 rok;
  - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021;
  - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok;
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Zawada 

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2013-12-13 12:18:17 | Data modyfikacji: 2013-12-13 12:19:54.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2013-12-13 12:18:17
Data modyfikacji: 2013-12-13 12:19:54
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót