XXXI Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie 

Przewodniczący Rady Gminy Ręczno zawiadamia, że XXXI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
 7. Raport o egzaminach zewnętrznych w szkołach z terenu gminy Ręczno. 
 8. Podjęcie uchwał:
  - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018;
  - w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok;
  - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok;
  - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok;
  - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2014 roku.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Zawada 

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2013-11-26 12:37:53.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2013-11-26 12:37:53
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót