XL Sesja Rady Gminy Ręczno

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że XL Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Informacja animatora sportu nt. wykorzystania obiektu sportowego „Orlik”.
8. Raport o egzaminach zewnętrznych w szkołach z terenu gminy Ręczno.
9. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników urzędu i kierowników jednostek.
10. Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Gminy oraz sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy za okres kadencji 2010-2014.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy za kadencję 2010-2014.
12. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok;
- w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych;
- w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie;
- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
- w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa - w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok;
- w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej Górze.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-10-21 14:33:02.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-10-21 14:33:02
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót