XXXIX Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Zawiadamiam, że XXXIX Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 18 września 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 r.
8. Informacja nt. realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie gminy Ręczno.
9. Informacja policji nt. bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
10. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok;
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego;
- w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy;
- w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-09-10 09:57:24 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:05:10.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-09-10 09:57:24
Data modyfikacji: 2014-09-11 12:05:10
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót