Zawiadomienie XXX Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie 

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że XXX Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 30 października 2013 r. (środa) o godz. 10.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między  sesjami.

7. Bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy – informacja policji.

8. Informacja dot. realizacji zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Ręczno.

9. Informacja animatora sportu nt. wykorzystania obiektu sportowego „Orlik”.

10. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników urzędu i kierowników jednostek.

11. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018;
  • w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok;
  • w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie;
  • w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy;
  • w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych;
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta;
  • w sprawie zamiaru pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego z przeznaczeniem na realizację jego zadania w zakresie remontu dróg powiatowych.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Mirosław Zawada 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2013-10-24 10:55:44 | Data modyfikacji: 2013-10-24 11:00:14.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2013-10-24 10:55:44
Data modyfikacji: 2013-10-24 11:00:14
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót