Podatek od nieruchomości na 2016 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 3,86 od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,51 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

UCHWAŁA NR IX.67.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR X.75.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR X.76.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-12-31 12:16:38 | Data modyfikacji: 2015-12-31 12:31:46.
Data wprowadzenia: 2015-12-31 12:16:38
Data modyfikacji: 2015-12-31 12:31:46
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót