Gospodarka nieruchomościami

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 24.08.2016 r.

Ręczno, dnia 24.08.2016 r.


Osoby zainteresowane – następcy prawni
osób uprawnionych do Wspólnoty Gruntowej
wsi Nowinki i Podole, gm. Ręczno

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ręczno


UG – 6010.1.NP.2016

Wspólnotę Gruntową o charakterze rolnym (pastwiska) wsi Nowinki Podole, gm. Ręczno, stanowią działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów nr 330 o pow. 25,09 ha, 454 o pow. 7,63 ha – ogółem 32,72 ha, na podstawie decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Nr. RL. G-9/15/63 z dn. 07.12.1963 r.
Na podstawie decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Nr.R.L.G-9/15/64 z dn. 02.06.1964 r. zatwierdzającej wykaz udziałów poszczególnych rolników we wspólnocie gruntowej użytkowanej rolniczo położonej we wsi Nowinki - Podole, został zatwierdzony wykaz – „Rejestrem pomiarowym wspólnota gruntowa wieś Nowinki – Podole, grom. Ręczno”, stanowiący integralną część decyzji
W myśl art. 14 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, osoby uprawnione do udziału w wspólnocie gruntowej powinny utworzyć (w terminie trzech miesięcy licząc od dnia ustalenia wykazu uprawnionych – art. 25 ust. 1 ustawy o wspólnotach gruntowych) spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą. W ustawowym terminie „Spółka” nie została utworzona.
Zarządzeniem Nr 55.2016 z dnia 21.07.2016 r. Wójt Gminy Ręczno utworzył spółkę przymusową dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Majkowice, oraz nadał jej statut i wyznaczył organy Spółki.
Z „Wykazu uprawnionych „ do udziału we Wspólnocie Gruntowej we wsi Nowinki i Podole wynika, że osoby, uprawnione do udziału we wspólnych gruntach nie żyje, a ich gospodarstwa zostały zbyte w części lub całości, przekazane następcom prawnym.
W związku z powyższym, Wójt Gminy przystąpił do ustalenia aktualnych ich członków.

Mając na uwadze aktualizację wykazu, prosi się osoby zainteresowane – następców prawnych, o złożenie „Wniosku o ustaleniu uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Nowinki i Podole, gm. Ręczno”,– druk „Wniosku” można pobrać w Urzędzie Gminy Ręczno, pokój nr 14 u Pani B. Gołygowskiej, lub złożenie stosownego „aktu – dokumentu” art. w formie podania w sytuacji zbycia swoich udziałów we wspólnocie gruntowej na rzecz osoby posiadającej już udział w wspólnocie. Stosowne dokumenty należy złożyć do 15.12.2016 r.
Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dn. 10.07.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1276), które weszły w życie z dniem 01.01.2016 r. – art. 27 ust. 2 otrzymał nowe brzmienie – „Zbycie udziałów we wspólnocie gruntowej wymaga formy aktu notarialnego”.


Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-08-24 12:37:47.
Data wprowadzenia: 2016-08-24 12:37:47
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót