Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
z dnia 12 maja 2015 r.
WÓJT GMINY RĘCZNO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ręcznie,

gm. Ręczno, działka nr 450/5

Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1,art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) § 3 ust. 1, § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), oraz Uchwały Nr IV.21.2015 Rady Gminy Ręczno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie „wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ręcznie, gmina Ręczno”, Wójt Gminy Ręczno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zgodnie z wykazem nieruchomości zamieszczonym w Ogłoszeniu Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 marca 2015 r. „w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Ręcznie”. Ogłoszenie zostało opublikowany w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ręczno, na stronie BIP Gminy Ręczno, oraz informacja o wywieszeniu ogłoszenia została opublikowana w prasie lokalnej – „Tydzień Trybunalski” w dniu 01.04.2015 r.
Przetarg ustny nieograniczony ogłasza się w trybie przewidzianym w § 13 powołanego wyżej rozporządzenia i w tym przypadku informuje się że:
- nieruchomość nie jest wydzierżawiona,
- nikt nie złożył wniosku o prawie pierwszeństwa czy pierwokupu,
- jest wolna od obciążeń hipotecznych wobec osób trzecich,
- dane dotyczące nieruchomości, cena nieruchomości - przedstawione w zał. 1 do ogłoszenia.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
Osoby zainteresowane przetargiem przetargu winny zapoznać się z nim przed przetargiem.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwotę 5.000,00 zł na konto Urzędu Gminy Ręczno Bank Spółdzielczy w Przedborzu Oddział w Ręcznie Nr 30 89880001 0030 0306 0004 0001 do dnia 11 czerwca 2015 r. do godz. 13:00. Dowód wpłaty wadium winien zawierać informację jakiej działki dotyczy.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu .
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Postąpienie ceny przetargowej wynosi – 2.000,00- zł
Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2015 r. o godzinie 09:00 w sali Urzędu Gminy Ręczno pokój Nr 14.
Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, pokój nr 14, w godz. pracy urzędu lub tel. (0-44) 781-32-69 lub 781-38-13.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

Załącznik do ogłoszenia o przetargu

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-05-12 10:41:32.
Data wprowadzenia: 2015-05-12 10:41:32
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót