Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszenie (wykaz nieruchomości)

O g ł o s z e n i e

WÓJTA GMINY RĘCZNO
z dnia 30 marca 2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do
sprzedaży położonych w Ręcznie

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) ogłaszam WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami: Działka nr 450/5 o pow. 1,4220 ha położona w Ręcznie, gm. Ręczno.
1. Działając na podstawie Uchwały Nr IV.21.2015 Rady Gminy Ręczno z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie „wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ręcznie, gmina Ręczno”, przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargowej w myśl art. 37 ust. 1 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość położoną we wsi Ręczno, gm. Ręczno, oznaczoną nr działki 450/5 o pow. 1,4220 ha ma urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr PT1P/00050238/8.
2. Przedmiotem zbycia jest nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana rolniczo, posiadająca kształt regularnego wielokąta, Jeden z krótszych boków działki przylega bezpośrednio do ul. Leśnej. Działka pokryta jest z w znacznym stopniu samosiewem brzozowo – sosnowym w wieku od 2 do 10 lat, kilka brzóz w wieku około 30 lat, od strony południowej 6 sztuk ok.30-40 letnich topoli. Przy południowej granicy działki znajduje się oczko wodne, energia elektryczna, linia wodociągowa, w bliskim sąsiedztwie działki, w odległości 200 m – kanalizacja. Sąsiedztwo bezpośrednie przedmiotowej działki to grunty rolne i leśne, grunty zabudowane pojedynczą zabudową siedliskową, oraz ruiny po zabudowaniach SKR.
3. Obecnie, dla przedmiotowej działki, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ręczno. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ręczno działka jest w Strefie Produkcji i Zaplecza Technicznego. Działka leży w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.
4. Cena nieruchomości 50.000,00 zł (zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054).
Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ręcznie na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, a także na stronie internetowej urzędu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia – termin upływa w dniu 11 maja 2015 r.
Informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pokój nr 14, tel. 044 781 32 13.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-03-30 10:26:06 | Data modyfikacji: 2015-03-30 10:27:19.
Data wprowadzenia: 2015-03-30 10:26:06
Data modyfikacji: 2015-03-30 10:27:19
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót