Ogłoszenie o zamówieniu - budowa drogi w
Stobnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przebudowa drogi Stobnica Dolna
Nr ogłoszenia 195948 – 2014 z dn. 10.06.2014 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie, tel. 044 7813269, faks 044 7813269.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Stobnica Dolna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres określa: dokumentacja techniczna - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, a w szczególności: odcinek drogi objęty opracowaniem posiada długość: od km. 0+000,00 do km. 1+086,42 mb, Początek trasy - tj. km 0+000,00 został przyjęty poza pasem drogi wojewódzkiej, gdyż włączenie projektowanej drogi do drogi wojewódzkiej zostało wykonane w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej, tym samym zakres objęty postępowaniem zlokalizowany jest tylko na działce nr 553 stanowiącej własność Inwestora - Gminy Ręczno. Projektowana szerokość jezdni - 4,50 mb. Szerokość pobocza - 2 x 0,75 m. Przekrój poprzeczny jezdni zróżnicowany - szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej. Na odcinku od 0 + 000,00 do km 0 + 495,00 mb jednostronny chodnik o zmiennej szerokości z kostki brukowej grub. 8 cm kolor szary. Konstrukcja projektowanej drogi docelowo pod kategorię KR - 1. Konstrukcja projektowanej jezdni na istniejącej nawierzchni asfaltowej następująca: - warstwa wyrównawcza, - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm, - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 W grub. 4 cm. Na poszerzeniach i na odcinku drogi podlegającemu całkowitej rozbiórce projektowana konstrukcja drogi jest następująca: - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grub. 20 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) grub. 15 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grub. 5 cm, - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm, - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 W grub. 4 cm. Zjazdy do posesji o szerokości 4,50 mb. Wjazdy poprzeczne przez projektowany rów zostały zaprojektowane z przepustami rurowymi pod wjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm. ułożone na ławie z betonu C12/15 grubości 15 cm. Wjazdy zakończone ściankami czołowymi prefabrykowanymi. Konstrukcja wjazdów w pasie chodnika, oraz konstrukcja wjazdów do działek zabudowanych została zaprojektowana o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm. kolorowej. Konstrukcja wjazdów na pola uprawne została zaprojektowana jako tłuczniowa. Zakres prac na obiekcie mostowym: rozbiórka istniejących - skorodowanych poręczy na obiekcie i wymianę ich na bariero poręcze mostowe - sztywne, ręczna dwukrotna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej - sufitowej i ściennej mostu zaprawami PCC typ II wykonana z obu stron mostu. Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Część drogi gminnej, działka nr 482; Szerokość jezdni 4,5 m, na odcinku od km 0 + 000,00 do 0 + 350,00, szerokość poboczy 2 x 0,75m + odtworzenie rowu odwadniającego na całym odcinku. Przebudowa polegająca na uzupełnieniu podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej Stan obecny - zniszczona nawierzchnia kamienna. Wykonanie w ramach inwestycji Budowa drogi w miejscowości Dęba, gm. Ręczno
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.61-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię bankowego polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego; b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum - nazwy wszystkich Wykonawców), b) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, c) wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, d) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, e) wskazanie sumy gwarancyjnej, f) określenie terminu ważności gwarancji, g) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy. h) w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, którą należy zwrócić Gwarantowi, zaleca się, aby nie była trwale związana z ofertą. i) dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 2. lit. e - g muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 11.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego - 30 89880001 0030 0306 0004 0001 Bank Spółdzielczy O /Ręczno z zaznaczeniem, którego postępowania ono dotyczy - wadium - przetarg - ZP-271.D.1.2014. 2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3) Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz, dopuszczonych przez Zamawiającego, należy załączyć w oryginale do oferty, w osobnej kopercie opisanej: wadium do przetargu - ZP-271.D.1.2014 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Zwrot i utrata wadium. Zwrot i utrata wadium następuje na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych..
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że wykonał w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlana i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwa zadania obejmujące roboty w zakresie budowy dróg o wartości co najmniej 800.000 zł. brutto każde. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 500.000 zł lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 500.000 zł lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3)aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 4) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, opisu przedmiotu zamówienia , przedmiaru robót, 5) stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ, 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ, 7)W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 5) u.p.z.p. do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzone według załącznika nr 7 do SIWZ. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, d) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach a-d, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p. 4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 5) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji, Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.reczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Opis techniczny

Plan sytuacyjny

Profil podłużny

Przekroje konstrykcyjne

Przekroje normalne

Specyfikacje techniczne

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do wyjaśnień nr II

Załącznik nr 2 do wyjaśnień nr II

Wyjaśnienia III do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-06-10 13:56:59.
Data wprowadzenia: 2014-06-10 13:56:59
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót