ZP-271.oczyszczalnie.1.2018 - wyjaśnienia nr 1
(Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Ręczno)

Ręczno 27.07.2018 r.


ZP-271.oczyszczalnie.1.2018


Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1

wszyscy uczestnicy postępowania zainteresowani przetargiem pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ręczno”

Dotyczy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu.

W związku z otrzymanym w dniu 23.07.2018 r. zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1
Zamawiający informuje „Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ, w tym w szczególności w: Dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ (dalej: „STWiORB”) oraz
w przedmiarach robót załącznik nr 4. Ilość budowanych oczyszczalni może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji z nich przez osoby, które wyraziły zgodę na ich budowę”.
Jednocześnie Zamawiający wymaga „Do oferty Wykonawca załączy kosztorysy robót budowlanych – wykonania przydomowych oczyszczalni”.

Wykonanie powyższego warunku przez Wykonawcę jest niemożliwe z powodu braku
w dokumentacji przetargowej przedmiaru robót dla przydomowych oczyszczalni planowanych do realizacji w 2019 roku. W związku z powyższym wnoszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej .

Odp. Zamawiający załącza przedmiar robót

Pytanie 2
Zamawiający w SIWZ informuje „Jako oczyszczalnie Zamawiający rozumie kompletny zespół urządzeń wraz z infrastrukturą (zasilanie energetyczne, sieć kanalizacyjna i inne- wg projektów) niezbędną do odbioru ścieków z budynku, oczyszczenia, odprowadzenia
w określony sposób, opartych na indywidualnych przydomowych oczyszczalniach ścieków zgodnych z indywidualnie wykonanymi projektami. Zamawiający wymaga min. 12 letniego okresu gwarancji (udzielanego przez producenta) na zbiornik (reaktor) przydomowej oczyszczalni ścieków, minimum 2 letniego okresu gwarancji na urządzenia elektryczne (kompresor, pompa)”.

Jednocześnie w wytycznych dotyczących rozwiązań równoważnych, Zamawiający stwierdza
„Równoważne produkty i urządzenia muszą posiadać wszelkie wymagane w SIWZ oraz prawem certyfikaty dopuszczające je do obrotu i stosowania. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania, urządzenia, równoważne były prototypami. Równoważność lub wykazanie lepszych parametrów oferowanych oczyszczalni w niniejszym postępowaniu będzie oceniana na podstawie spełniania przez te urządzania obowiązujące normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A2:2013 legitymowanie się kompletem raportów
z zakresu normy PN-EN 12566-3+A2:2013 i pracy nie wymagającej zużycia energii elektrycznej potwierdzonej treścią raportu skuteczności oczyszczania, a także na podstawie zgodności parametrów takich jak przeznaczenie oczyszczalni dla wskazanej w projektach ilości osób RLM, oraz przepustowości dobowej.
Powyższe zapisy wzajemnie się wykluczają , a wymóg równoważności w zakresie zużycia energii elektryczne jest niezgodny z zapisami SIWZ i projektami technicznymi. Taka sytuacja może wskazywać na niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia.
W związku powyższym proszę o jednoznaczne określenie wymagań zamawiającego
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
Odp. Zamawiający wymaga aby urządzenia oczyszczalni były urządzeniami zapewniającymi spełnienie wymagań obowiązującej normy i rozporządzenia ministra środowiska w zakresie wymagań oczyszczania ścieków. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało dmuchawę membranową zapewniającą dostarczenie poprzez dyfuzor niezbędnej ilości tlenu do procesu oczyszczania, tak aby wymagana technologia połączonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego działała prawidłowo.
W celu minimalizacji kosztów eksploatacyjnych i kosztów związanych z awariami podzespołów Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia nie były zaopatrzone w sterowniki i elektrozawory, które w przypadku awarii generują niepotrzebne koszty a nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania technologii oczyszczania.
Zamawiający wykreśla zapis dotyczący pracy bez użycia energii elektrycznej.

Pytanie 3
Zamawiający w SIWZ informuje „Wykonawca posiada doświadczenie – wykonał co najmniej jedno zadanie inwestycyjne (około 50 przydomowych oczyszczalni) w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jednego zadania o minimalnej wartości zadania
500,00 zł brutto Zamawiający dopuszcza sumowanie zadań celem uzyskania wymaganych warunków kwotowych.

- Co Zamawiający rozumie przez zapis „około 50 przydomowych oczyszczalni”?
- Czy Zamawiający podtrzymuje zapis w zakresie minimalnej wartości zadania ?

Odp. Wykonawca posiada doświadczenie – wykonał jedno zadanie inwestycyjne „około 50 przydomowych oczyszczalni”, tzn. że wykonał minimum 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający podtrzymuje zapis w zakresie minimalnej wartości zadania.

Pytanie 4
Zamawiający wymaga, „by raporty (sprawozdania) z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność – jednostkę notyfikowaną, z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 dla oferowanych oczyszczalni ścieków, a jeżeli, w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej lub wykonywania zamówienia, zmienią się normy – należy złożyć wg obowiązujących norm. Deklarację właściwości użytkowych oferowanego produktu (przydomowej oczyszczalni ścieków) z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 EN 12566-3: 2005+A2:2013 a jeżeli (w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej lub wykonywania zamówienia )zmienią się normy – należy złożyć wg obowiązujących norm”.

Czy powyższe raporty wraz z wymienionymi załącznikami będą wymagane na etapie składania ofert ?
Odp. Tak. Mając na uwadze czas wykonania Zamawiający wymaga załączenia do oferty ww. dokumentów w celu szybszego dokonania oceny ofert.
Czy Zamawiający w ramach wymogu przedłożenia pełnych raportów z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na stronie http://ec.europa.eu/ według procedur określonych w normie PN EN 12566-3+A2:2013, będzie jednocześnie wymagał, by na etapie składania ofert do raportów został dołączony komplet załączników, np. (DTR) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, instrukcja montażu i eksploatacji wraz z potwierdzeniem przez laboratorium notyfikowane (lub opatrzone oświadczeniem producenta urządzeń), że ww. dokumenty są zgodne
z dokumentami dostarczonymi z urządzeniami do badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami określonymi w normie PN EN 12566-3: +A2:2013?
Wymóg taki pozwoli na jednoznaczne potwierdzenie zgodności przedstawionych dokumentów z dokumentami przekazanymi do laboratorium wraz z urządzeniami.
Odp. Tak. Zamawiający będzie wymagał dokumentów wymienionych w zapytaniu. Dla DTR, instrukcji montażu i eksploatacji wystarczy oświadczenie producenta urządzeń o zgodności dokumentów z przedstawionymi do badania w laboratorium. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania prawidłowości przedstawionych dokumentów bezpośrednio w laboratorium w zakresie ich zgodności z dokumentami w czasie badań. Zamawiający wymaga załączenia do oferty ww. dokumentów w celu szybszego dokonania oceny ofert.

Pytanie 5
Zamawiający informuje „Wykonawca składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisowych, jajo „część jawna oferty” i jako cześć zastrzeżona oferty”.

Praktyka wskazuje, że przy tego rodzaju postępowaniach przetargowych Wykonawcy jako tajemnicę przedsiębiorstwa wskazują raporty z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane. Czy Zamawiający dopuści do utajnienia raportów z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane?
Uzasadnienie do pytania
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Aby uznać określoną informację za tajemnicę przedsiębiorstwa, musi ona posiadać 3 cechy:
1. mieć charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny
2. być tajemnicą, co oznacza, że nie została ujawniona do publicznej wiadomości
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Z powyższego wynika, że informację można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy została:
a. uznana za poufną,
b. nie może być ujawniana (wiadoma tylko określonym osobom),
c. konieczne jest zastosowania zabezpieczeń (fizyczne środki ochrony i instrumenty prawne)
Raporty z badań dla przydomowych oczyszczalni ścieków wystawione przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską nie spełniają powyższych przesłanek, bowiem raporty określają, czy wskazane do badania przydomowe oczyszczalnie ścieków są zgodne
z parametrami opisanymi w normie PN EN 12566-3+A2:2013, w zakresie
a. skuteczności oczyszczania
b. wytrzymałości konstrukcyjnej
c. trwałości
d. wodoszczelności
e. odporności na ogień
Wynika z tego, że raporty jedynie potwierdzają, czy dana instalacja została wykonana zgodnie z cytowana normą, a raport nie odnosi się do:
a. charakteru technicznego przedsiębiorstwa – czyli działalności przedsiębiorstwa polegającej na wytwarzaniu przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie.
b. technologii wytwarzania przydomowej oczyszczalni
c. organizacji przedsiębiorstwa
W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych należy zaznaczyć, że w rozporządzeniu
z dnia 17 listopada 2016 r., Minister Infrastruktury i Budownictwa uszczegółowił wzór
i treść krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz sposób jej dostarczania lub udostępniania odbiorcy. Podstawowym sposobem udostępniania jest umieszczenie przez producenta kopii krajowej deklaracji na swojej stronie internetowej, z zachowaniem następujących warunków:
a. należy udostępniać ją przez okres dziesięciu lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego, objętego tą deklaracją,
b. należy zapewnić, aby zawartość krajowej deklaracji nie była zmieniana po jej udostępnieniu na stronie internetowej;
c. w informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym należy wskazać adres strony internetowej, na której krajowa deklaracja jest udostępniona.
Natomiast sprzedawca/dystrybutor udostępniając wyrób budowlany powinien zagwarantować, że deklaracja właściwości użytkowych jest udostępniona odbiorcy wyrobu (np. podać adres strony internetowej producenta, gdzie deklaracja jest umieszczona albo przekazać ją w formie elektronicznej lub papierowej).
Podobna sytuacja występuje w przypadku takich dokumentów jak: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa , czy Instrukcja montażu i eksploatacji.
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa i Instrukcja montażu i eksploatacji to podstawowe dokumenty, które muszą być przekazane każdemu użytkownikowi. Użytkownik natomiast nie ma zakazu udostępniania tych dokumentów osobom trzecim , np. firmie konserwującej urządzenia. Z powyższego wynika, że uznanie powyższych dokumentów za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest bezzasadne.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy traktować, jako bezskuteczne i powinno skutkować zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Ponadto, w świetle wyroków KIO 452/11, 399/11, 100/12 utajnianie raportów potwierdzających dane techniczne i parametry eksploatacyjne urządzenia jest nieuzasadnione. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nieuzasadnione utajnienie dokumentów jest naruszeniem przepisów ustawy Pzp.

W świetle powyższego wynika, że uznanie jako tajemnicy przedsiębiorstwa raportu
z badań wraz z załącznikami takimi jak: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, Instrukcja montażu i eksploatacji oraz Deklaracją właściwości użytkowych jest niezasadne .

Odp. Zamawiający w świetle przysługującego mu prawa przystąpi do odtajnienia dokumentów dla których utajnienie będzie nie zasadne i nie zostaną wykazane wszelkie przesłanki pozwalające jednoznacznie udowodnić zasadność takiej czynności dokonanej przez składających ofertę.
Zamawiający uznaje że podstawowe dokumenty techniczne oraz dokumenty potwierdzające zgodność z przepisami nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pytanie 6
Zamawiający informuje: „Cena oferowana wymieniona w Formularzu ofertowym jest ceną brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawa obliczenia ceny za roboty budowlane są dokumentacje projektowe i przedmiary robót.

Analiza dokumentów wskazuje na rozbieżność pomiędzy danymi zawartymi w przedmiarze
a rysunkiem „Profil oczyszczalni, rysunek zbiornika, drenażu złoża”. Rozbieżności te dotyczą parametrów pola drenażu, jego powierzchni, ilości mieszanki żwirowej i ilości żwiru.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z wymaganiami Zamawiającego podstawa obliczenia ceny za roboty budowlane są dokumentacje projektowe i przedmiary robót, wnoszę o jednoznaczne określenie wymaganych parametrów w powyższym zakresie.

Odp. Zamawiający uwzględniając rozbieżności w dokumentacji wymaga aby:

- dla obsługi gospodarstw o liczbie do 6 osób włącznie wykonać studnię chłonną z warstwą piasku średniego o miąższości 0,7 m jako dolna warstwa filtracyjna oraz kamienia płukanego 16-32 mm o miąższości 0,5 m jako górna warstwa filtracyjna. Sposób posadowienia i wymiary należy wykonać wg PZT i rysunków technicznych.

- dla obsługi gospodarstw o liczbie od 7 osób sposób posadowienia, wymiary i miąższość warstw należy wycenić na podstawie załączonych rysunku technicznego o tytule " Profil oczyszczalni, rysunek zbiornika, drenażu i złoża" załączonego dla każdej lokalizacji w odniesieniu do studni chłonnych i drenaży liniowych.

Pytanie 7
Zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym, Zamawiający określa sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu poprzez m.in. studnie chłonne. „Studnia chłonna ma być wykonana z kręgów betonowych o śr. 1000mm i wysokości 1,0 m, przykrytą płytą betonową z włazem żeliwnym typ lekki.
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne zastosowanie kompletnej studni chłonnej spełniającej normy i posiadającej deklarację zgodności - wykonanej z PEHD?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.
Czy zamawiający dopuści zastosowanie zgodnie z obwiązującymi przepisami studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych) fi 315 z pokrywami :
a. w terenach zielonych z PP A15 lub żeliwnymi A15,
b. w terenach przejezdnych z pokrywami żeliwnymi B 12,5 zamontowanymi na rurze teleskopowej i płycie betonowej.

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

Pytanie 8
Zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym, Zamawiający określa sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu poprzez studnie chłonne oraz w kilku lokalizacjach poprzez drenaż liniowy.

Czy Zamawiający dopuści zmianę systemy odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu z drenażu liniowego na studnie chłonne o odpowiednich parametrach?
Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza zamiany drenażu liniowego na studnie chłonne. Zamawiający dopuszcza jedynie inny układ drenażu w zakresie jego długości czy szerokości tak aby nie zmniejszać powierzchni rozsączania.

Pytanie 9
Zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym (Gospodarka osadowa) Zamawiający określa, że „z powodu braku w niektórych lokalizacjach możliwości dojazdu wozu asenizacyjnego oraz z powodu występujących ograniczeń oczyszczalni miejskich do przyjmowania osadu nadmiernego i coraz wyższych cen zaprojektowano rozwiązanie technologiczne, w którym osad nadmierny usuwany jest z oczyszczalni za pomocą pompy mamutowej do zawieszonych w górnej części urządzenia oczyszczalni worków osuszających”.
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli oczyszczalnia będzie posiadała techniczną możliwość zainstalowania worka do osuszania osadu, potwierdzoną w (DTR) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej lub instrukcji montażu i eksploatacji?
Odp. Zamawiający nie wymaga zainstalowania worków osuszających. Zamawiający wymaga jednak aby taka techniczna możliwość była. W przypadku gdy nie będzie możliwości usunięcia osadu przy pomocy wozu asenizacyjnego Zamawiający będzie wymagał aby takie urządzenie zainstalować. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i przewidzieć taką możliwość aby prawidłowo wycenić przedmiot zamówienia.

Pytanie 10
Zamawiający wymaga „ W związku z występowaniem dwa razy w ciągu dnia dużego jednostkowego zrzutu ścieków do oczyszczalni, które mogą spowodować wymywanie osadu,
zachwianie równowagi biologicznej, a także zanieczyszczenie odbiorników ścieków
oczyszczonych, wymaga się zastosowanie urządzeń z minimalną wydajnością
dobową i godzinową nie mniejszą niż:
Typ I 0,8 m3/d 0,033 m3/h
Typ II 1,44 m3/d 0,060 m3/h
Typ III 2,52 m3/d 0,105 m3/h”

Zastosowanie urządzeń posiadających minimalną wydajność godzinową odpowiednio na poziomie 0,033 / 0,060 / 0,105 m3/h, może być przyczyną zakłóceń pracy urządzenia.
Czy Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie parametrów minimalnej wydajności godzinowej?

Odp. Zamawiający informuje jak poniżej:
Zamawiający przyjął średnie zużycie wody na jednego mieszkańca w ilości 0,120 m3/d. Uwzględniając specyfikę gospodarstw i nierównomierność zużycia wody w ciągu doby (współczynniki nierównomierności dobowej i godzinowej, rozbiór procentowy w danych godzinach, maksymalne zapotrzebowanie godzinowe i dobowe) Zamawiający wymaga aby:
- dla obsługi gospodarstw o liczbie do 5 osób (średnio 0,6 m3/d) wykonać urządzenie o przepustowości dobowej min. 0,75 m3/d i przepustowości godzinowej min. 0,15 m3/d
- dla obsługi gospodarstw o liczbie 6-8 osób (średnio 0,96 m3/d) wykonać urządzenie o przepustowości dobowej min. 1,35 m3/d i przepustowości godzinowej min. 0,24 m3/d
- dla obsługi gospodarstw o liczbie do 9-14 osób (średnio 1,68 m3/d) wykonać urządzenie o przepustowości dobowej min. 2,40 m3/d i przepustowości godzinowej min. 0,42 m3/d
Powyższe wartości muszą wynikać z załączonych do oferty raportów z badań i deklaracji właściwości użytkowych.

Pytanie 11
Zamawiający wymaga „Ze względu na możliwość występowania niskich rzędnych wylotów ścieków z budynków, wymaga się, aby wytrzymałość korpusu oczyszczalni, umożliwiała posadowienie bioreaktora do 1,8 m p.p.t. rzędnej wlotu do oczyszczalni, bez konieczności zastosowania przepompowni ścieków surowych. Właściwość ta musi znaleźć potwierdzenie
w załączonych dokumentach”.

Wymaganie by „wytrzymałość korpusu oczyszczalni, umożliwiała posadowienie bioreaktora do 1,8m p.p.t. rzędnej wlotu do oczyszczalni, bez konieczności zastosowania przepompowni ścieków surowych”, może wskazywać na posadowienie bioreaktora na poziomie od
0,00 m do 1,8m p.p.t. rzędnej wlotu do oczyszczalni, bez konieczności zastosowania przepompowni ścieków surowych.

Czy Zamawiający podtrzymuje powyższe wymagania ?

Odp. Zamawiający wymaga aby wytrzymałość korpusu oczyszczalni umożliwiała jego posadowienie na głębokości 1,2 m p.p.t. Podana głębokość jest głębokością wlotu rury kanalizacyjnej do zbiornika. Wytrzymałość powyższa musi wnikać z załączonych raportów z badań dla procedur przewidzianych normą PN EN 12566-3+A2:2013 lub nowszą.

Pytanie 12
Zamawiający określa w STWiOR typoszeregi urządzeń, a mianowicie:
„ Dobrano następujące urządzenia:
Typ I-Przepustowość do 0,80 m3/d – do obsługi maks. 5 osób,
Typ II-Przepustowość do 1,44 m3/d – do obsługi maks. 8 osób,
Typ III-Przepustowość do 2,52 m3/d – do obsługi maks. 14 osób”
natomiast w dokumentacji projektowej - Projekt budowlano-wykonawczy, dla budynków mieszkalnych, w których zamieszkuje 6 osób przyporządkowany jest typ I oczyszczalni.
Który typ oczyszczalni będzie wymagany przez Zamawiającego dla obsługi gospodarstw domowych, w których zamieszkuje 6 osób?
Odp. Zamawiający informuje jak poniżej:
Zamawiający przyjął średnie zużycie wody na jednego mieszkańca w ilości 0,120 m3/d. Uwzględniając specyfikę gospodarstw i nierównomierność zużycia wody w ciągu doby (współczynniki nierównomierności dobowej i godzinowej, rozbiór procentowy w danych godzinach, maksymalne zapotrzebowanie godzinowe i dobowe) Zamawiający wymaga aby:
- dla obsługi gospodarstw o liczbie do 5 osób (średnio 0,6 m3/d) wykonać urządzenie o przepustowości dobowej min. 0,75 m3/d i przepustowości godzinowej min. 0,15 m3/d
- dla obsługi gospodarstw o liczbie 6-8 osób (średnio 0,96 m3/d) wykonać urządzenie o przepustowości dobowej min. 1,35 m3/d i przepustowości godzinowej min. 0,24 m3/d
- dla obsługi gospodarstw o liczbie do 9-14 osób (średnio 1,68 m3/d) wykonać urządzenie o przepustowości dobowej min. 2,40 m3/d i przepustowości godzinowej min. 0,42 m3/d
Powyższe wartości muszą wynikać z załączonych do oferty raportów z badań i deklaracji właściwości użytkowych.

Pytanie 13
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy indywidualny system oczyszczania ścieków musi być wyposażony w stałe i dostępne miejsca poboru próbek ścieków nieoczyszczonych dopływających do instalacji oraz odprowadzanych z niej do ziemi bezpośrednio po oczyszczeniu.

Czy Zamawiający będzie wymagał, by instalacja zapewniała miejsca poboru próbek ścieków surowych, np. poprzez zainstalowanie studzienki rewizyjnej?

Odp. Tak Zamawiający wymaga aby układ oczyszczalni posiadał miejsce umożliwiające dokonanie poboru ścieków surowych i oczyszczonych. Zamawiający nie precyzuje jakiego rodzaju mają to być elementy. Wskazanie i instalacja takich urządzeń musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

 

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

Przedmiar II etap

Treść wyjaśnień

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-07-27 14:25:45.
Data wprowadzenia: 2018-07-27 14:25:45
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót