Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków”

Ogłoszenie nr 588423-N-2018 z dnia 2018-07-16 r.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie
Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania - Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, krajowy numer identyfikacyjny 59064792500000,ul. Piotrkowska 5 , 97510 Ręczno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 813 269, e-mail zp@reczno.pl, faks 447 813 269.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.reczno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) – Tak www.bip.reczno.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Tak, www.bip.reczno.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem - Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie - Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: - Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: - Tak
Inny sposób: w formie pisemnej
Adres: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
Numer referencyjny: ZP -271.oczyszczalnie.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny - Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: - Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie robót budowlanych polegających na: a) budowie 158 szt. ( 81 w roku 2018) przydomowych oczyszczalni ścieków w 14 sołectwach na terenie gminy Ręczno, na działkach ewidencyjnych wskazanych przez Zamawiającego w „Zestawieniu przydomowych oczyszczalni ścieków”. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ, w tym w szczególności w: Dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ (dalej: „STWiORB”) oraz w przedmiarach robót załącznik nr 4. Ilość budowanych oczyszczalni może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji z nich przez osoby, które wyraziły zgodę na ich budowę. b) dokonaniu rozruchu technologicznego każdej oczyszczalni, indywidualne przeszkolenie użytkowników - władających nieruchomościami objętymi inwestycją, w zakresie obsługi urządzeń i instalacji oczyszczalni, a także przekazanie im instrukcji obsługi DTR oraz wykonanie jednorazowo badań oczyszczonych ścieków zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, wymaganych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska celem potwierdzenia osiągnięcia założonego efektu ekologicznego przez akredytowane laboratorium. Badania maja wykazać efekt ekologiczny dla 20 losowo wybranych zamontowanych oczyszczalni, niezbędnych do odbioru urządzenia instalacji w tym również badania instalacji elektrycznej . Należy wykonać badania dla parametrów podstawowych tj zawiesina ogólna, BZT5, ChzT. Niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań ścieków z laboratorium należy je dostarczyć Zamawiającemu. c) uporządkowaniu placu budowy do stanu pierwotnego wywóz nadmiaru gruntu, niwelacja terenu. d) obsłudze geodezyjnej inwestycji. Inwentaryzacja geodezyjno - powykonawcza obiektów w 2 egz. e) sporządzeniu i przedłożeniu dokumentacji odbiorowej powykonawczej w 2 egz. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479
II.5) Główny kod CPV: 45232421-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232423-3, 45111200-0, 45232400-6, 45231300-8, 45255600-5, 45232410-9, 45311000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia - 2019-06-30
II.9) Informacje dodatkowe: W 2018 roku należy wykonać 81 oczyszczalni stosownie do wytycznych zawartych w „Zestawieniu przydomowych oczyszczalni ścieków”, pozostałe w 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej (Załącznik Nr 9): Wykonawca posiada doświadczenie – wykonał co najmniej jedno zadanie inwestycyjne (około 50 przydomowych oczyszczalni) w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jednego zadania o minimalnej wartości zadania 500,00 zł brutto Zamawiający dopuszcza sumowanie zadań celem uzyskania wymaganych warunków kwotowych. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (załącznik Nr 10): osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu oceniana będzie łącznie. 3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp ( Załącznik 13, jeżeli dotyczy) . a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zmówienie, będzie dysponować niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. c) Zamawiający ocenia, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansowa lub ekonomiczną, pozwalają na wykonanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów , odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczną. 4. Zgodnie z art. 22d ust. 2 Zamawiający może, na każdym etapie postepowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagania uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. u. z 2016 r. poz. 290 ze zm. ) Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczypospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) Nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz b) Posiadają odpowiednią decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. c) Wykonawca wykaże, że dysponuje: - co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót sanitarnych posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych; - aktualne zaświadczenie o wpisie na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. - co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych; - aktualne zaświadczenie o wpisie na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp - Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty każdy wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp. (sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów wykluczenia zamieszcza informację o tych podmiotach o oświadczeniu – zał. Nr 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie – zał. Nr 6 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – zał. Nr 6 do SIWZ. Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów ww. dokument, winien określać w szczególności: - zakres dostępny wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykonania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wykonanie zdolności dotyczą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do oferty każdy wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Aktualny na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp (sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ) Jeżeli wykonawca, wykonując spełnienie warunków powołuje się na zasobu innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, na jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – zał. Nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie – zał. Nr 5 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj: a) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: - Wykaz robót budowlanych – w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ( sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. Nr 9 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. - Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego składa: 1. specyfikację techniczną (opis urządzeń technicznych,) proponowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z rysunkami i schematami proponowanych oczyszczalni ścieków (dla każdego z zaoferowanych typów) oraz pozostałych elementów składowych pojedynczego systemu. 2. raporty (sprawozdania) z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność – jednostkę notyfikowaną, z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 dla oferowanych oczyszczalni ścieków, a jeżeli, w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej lub wykonywania zamówienia, zmienią się normy – należy złożyć wg obowiązujących norm. 3. oświadczenie dostawcy oczyszczalni, że jest w stanie dostarczyć wymaganą przez Zamawiającego ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w terminie, który pozwoli Wykonawcy zakończyć budowę terminowo oraz potwierdzenie wymaganego min. 12 letniego okresu gwarancji na zbiornik (reaktor) przydomowej oczyszczalni ścieków. 4. deklarację właściwości użytkowych oferowanego produktu (przydomowej oczyszczalni ścieków) z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 EN 12566-3: 2005+A2:2013 a jeżeli (w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej lub wykonywania zamówienia )zmienią się normy – należy złożyć wg obowiązujących norm. - Dokumentów, o których mowa w pkt 1 - 4 Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego w ocenie Zamawiającego oferta zostanie oceniona najwyżej, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy. - Wszystkie wyroby użyte przy realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i zastosowania w budownictwie. - Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą (każda zapisana strona), za wyjątkiem oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, które składane są tylko w oryginale. - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami przy budowie przydomowych oczyszczalni, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 10 do SIWZ). - Oświadczenie Wykonawcy stosowne do zapisów SIWZ o pracownikach robót budowlanych (operatora sprzętu: koparka – minimum 2 osoby wykonujące czynności związane z obsługą koparki lub koparko-ładowarki; monter instalacji wodno-kanalizacyjnych – co najmniej 4 osoby wykonujące prace polegające na montażu instalacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych, monter instalacji urządzeń elektrycznych – co najmniej 1 osoba). b) W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). c) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym , chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. d) Składane dokumenty przedstawiane są w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia, sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, składane są w formie oryginału. Kopie wszystkich dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. e) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) – jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca bez Wezwania Zamawiającego, zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Zał. nr 7 do SIWZ Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innymi wykonawcami nie prowadzi do zakończenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Wykonawca , składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj ) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (zał. nr 11 do SIWZ). Informujemy, że zamierzamy/nie zamierzamy*) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om ( Załącznik Nr 12), Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (o ile dotyczy), Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez pełnomocników). Dotyczące: wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia stosownie do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących wszystkie roboty budowlane (czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) – zarówno ogólnobudowlane jak i branżowe, niezbędne do wykonania w całości zamówienia (dotyczy: pracowników/robotników budowlanych, nie dotyczy: kierowników robót/budowy). Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia/ dysponowania takiej ilości pracowników(brygad roboczych)pozwalających na jednoczesne wykonywanie minimum 2 przydomowych oczyszczalni. b) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: operator sprzętu: koparka – minimum 2 osoby wykonujące czynności związane z obsługą koparki lub koparko-ładowarki; monter instalacji wodno-kanalizacyjnych – co najmniej 4 osoby wykonujące prace polegające na montażu instalacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych, monter instalacji urządzeń elektrycznych – co najmniej 1 osoba. c) Do oferty Wykonawca załącza stosowne oświadczenie o zatrudnieniu osób wymienionych w ppkt a i b (wg własnego druku).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
a) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia składania ofert do godz. 9:00 w wysokości 22.000,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100) b) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2014 r, poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240) c) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego – 30 89880001 0030 0306 0004 0001 Bank Spółdzielczy O /Ręczno z zaznaczeniem wadium – przetarg – „oczyszczalnie przydomowe” d) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału (odrębnie – w kopercie lub paczce). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust. 7b Pzp. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. f) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. g) Zwrot wadium nastąpi na warunkach i w trybie przewidzianym w art. 46 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: - Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: - Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: - Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: -Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej -Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: -Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
a) Cena ofertowa brutto 60,00
b) Okres gwarancji na roboty budowlane 10,00
c) Okres gwarancji na pompy 15,00
d) Okres gwarancji na kompresor 15,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: - nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: - nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: - nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgoda obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 3. zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy będące następstwem działania osób trzecich, w szczególności spowodowane brakiem zgody lub zmianą zgody mieszkańców na realizację inwestycji na terenie będącej ich własnością, 4. zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w związku z pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub przyspieszenie terminu realizacji umowy, 5. zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy związane z koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6. terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, 7. zmiany sposobu wykonania umowy polegające na ograniczeniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy (zmiana technologii wykonania robót), wraz ze skutkami finansowymi, z tytułu wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana może być dokonana jedynie z korzyścią dla Zamawiającego, np. zmiana dokumentacji projektowej w celu obniżenia kosztu wykonania przedmiotu umowy lub zmiana ta będzie sprzyjać optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych, jak również w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 8. zmiany warunków płatności w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności nie spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy, nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych od dysponenta właściwego stopnia, koniecznych do realizacji niniejszej umowy. 9. Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 5 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-31, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> W języku polskim. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
                                                                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                                                                                    /…/ Piotr Łysoń

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

182 Bąkowa Góra

247 Bąkowa Góra

249 Bąkowa Góra

341 Bąkowa Góra

384-1 Bąkowa Góra

408-2 Bąkowa Góra

418-2 Bąkowa Góra

418-3 Bąkowa Góra

459,460 Bąkowa Góra

461 Bąkowa Góra

462,463-1 Bąkowa Góra

465-1 Bąkowa Góra

481,482 Bąkowa Góra

486 Bąkowa Góra

489 Bąkowa Góra

492 Bąkowa Góra

503 Bąkowa Góra

505-1 Bąkowa Góra

508 Bąkowa Góra

511-1,511-2 Bąkowa Góra

536-2 Bąkowa Góra

545-1 Bąkowa Góra

549 Bąkowa Góra

573 Bąkowa Góra

581-3 Bąkowa Góra

606 Bąkowa Gora

245 Dęba

467 Dęba

496-2,497-2 Dęba

502 Dęba

507 Dęba

512 Dęba

513 Dęba

522 Dęba

526 Dęba

537 Dęba

539-2 Dęba

548 Dęba

551 Dęba

553 Dęba

557,558 Dęba

559-1 Dęba

560-1 Dęba

562 Dęba

566 Dęba

571 Dęba

575 Dęba

578 Dęba

617-3,617-4 Dęba

677 Dęba

682-1 Dęba

686-2,687 Dęba

707 Dęba

711 Dęba

433,434-1 Dęba Majstry

434-2 Dęba Majstry

436 Dęba Majstry

437 Dęba Majstry

440-3 Dęba Majstry

442-1 Dęba Majstry

690 Dęba Majstry

692 Dęba Majstry

694-1,694-2,695 Dęba Majstry

697 Dęba Majstry

1,2,766 Łęg Ręczyński

28-2 Łęg Ręczyński

50-1 Łęg Ręczyński

82-1 Łęg Ręczyński

86 Łęg Ręczyński

28-2 Łęg Ręczyński

50-1 Łęg Ręczyński

82-1 Łęg Ręczyński

388,390 Łęg Ręczyński

392-2 Łęg Ręczyński

426 Łęg Ręczyński

506 Łęg Ręczyński

1015 Łęg Ręczyński

1017-2 Łęg Ręczyński

260 Nowinki

261 Nowinki

281-2,282-2 Nowinki

297 Nowinki

305 Nowinki

317-2,318 Nowinki

182 Bąkowa Góra

247 Bąkowa Góra

249 Bąkowa Góra

341 Bąkowa Góra

384 Bąkowa Góra

408 Bąkowa Góra

418 -2 Bąkowa Góra

418-3 Bąkowa Góra

459,460 Bąkowa Góra

461 Bąkowa Góra

462,463-1 Bąkowa Góra

465-1 Bąkowa Góra

481,482 Bąkowa Góra

486 Bąkowa Góra

489 Bąkowa Góra

511-1,511-2 Bąkowa Góra

505-1 Bąkowa Góra

508 Bąkowa Góra

503 Bąkowa Góra

536-2 Bąkowa Góra

545-1 Bąkowa Góra

549 Bąkowa Góra

573 Bąkowa Góra

581-3 Bąkowa Góra

606 Bąkowa Góra

245 Dęba

467 Dęba

496-2,497-2 Dęba

502 Dęba

507 Dęba

512 Dęba

513 Dęba

522 Dęba

526 Dęba

537 Dęba

539-2 Dęba

548 Dęba

551 Dęba

553 Dęba

557,558 Dęba

559-1 Dęba

560-1 Dęba

562 Dęba

566 Dęba

571 Dęba

575 Dęba

578 Dęba

617-3,617-4 Dęba

677 Dęba

682-1 Dęba

686-2,687 Dęba

707 Dęba

711 Dęba

433 ,434-1 Dęba Majstry

434-2 Dęba Majstry

436 Dęba Majstry

437 Dęba Majstry

440-3 Dęba Majstry

442-1 Dęba Majstry

690 Dęba Majstry

492 Dęba Majstry

694-1,694-2,695 Dęba Majstry

697 Dęba Majstry

1,2,766 Łęg Ręczyński

28-2 Łęg Ręczyński

50-1 Łęg Ręczyński

82-1 Łęg Ręczyński

86 Łęg Ręczyński

388,390 Łęg Ręczyński

392-2 Łęg Ręczyński

426 Łęg Ręczyński

506 Łęg Ręczyński

1015 Łęg Ręczyński

1017-2 Łęg Ręczyński

260 Nowinki

261 Nowinki

281-2,282-2 Nowinki

297 Nowinki

305 Nowinki

317-2,318 Nowinki

182 Bąkowa Góra

247 Bąkowa Góra

249 Bąkowa Góra

341 Bąkowa Góra

384-1 Bąkowa Góra

408-2 Bąkowa Góra

418-2 Bąkowa Góra

418-3 Bąkowa Góra

459,460 Bąkowa Góra

461 Bąkowa Góra

462,463-1 Bąkowa Góra

465-1 Bąkowa Góra

481,482 Bąkowa Góra

486 Bąkowa Góra

489 Bąkowa Góra

492Bąkowa Góra

503 Bąkowa Góra

505-1 Bąkowa Góra

508 Bąkowa Góra

511-1,511-2 Bąkowa Góra

536-2 Bąkowa Góra

545-1 Bąkowa Góra

549 Bąkowa Góra

573 Bąkowa Góra

581-3 Bąkowa Góra

606 Bąkowa Góra

245 Dęba

467 Dęba

496-2,497-2 Dęba

502 Dęba

507 Dęba

512 Dęba

513 Dęba

522 Dęba

526 Dęba

537 Dęba

539-2 Dęba

548 Dęba

551 Dęba

553 Dęba

557,558 Dęba

560-1 Dęba

559-1 Dęba

562 Dęba

566 Dęba

571 Dęba

575 Dęba

578 Dęba

617-3,617-4 Dęba

677 Dęba

682-1 Dęba

686-2,687 Dęba

707 Dęba

711 Dęba

440-3 Dęba Majstry

433,434-1 Dęba Majstry

434-2 Dęba Majstry

436 Dęba Majstry

437 Dęba Majstry

442-1 Dęba Majstry

690 Dęba Majstry

692 Dęba Majstry

694-1,694-2,695 Dęba Majstry

697 Dęba Majstry

1,2,766 Łęg Ręczyński

28-2 Łęg Ręczyński

50-1 Łęg Ręczyński

82-1 Łęg Ręczyński

86 Łęg Ręczyński

388,390 Łęg Ręczyński

392-2 Łęg Ręczyński

426 Łęg Ręczyński

506 Łęg Ręczyński

1015 Łęg Ręczyński

1017-2 Łęg Ręczyński

260 Łęg Ręczyński

305 Łęg Ręczyński

281-2,282-2 Łęg Ręczyński

297 Łęg Ręczyński

261 Łęg Ręczyński

317-2,318 Łęg Ręczyński

Przedmiar etap I

313 Będzyn

366 Będzyn

367,368 Będzyn

426 Będzyn

431 Będzyn

5,6 Kolonia Ręczno

15-2 Kolonia Ręczno

282, 127,561 Kolonia Ręczno

283,12,561 Kolonia Ręczno

320, 321 Kolonia Ręczno

330-3 Kolonia Ręczno

215,216 Kolonia Ręczno

293-1,294-1,294-2 Kolonia Ręczno

301 Kolonia Ręczno

344-1,344-4 Kolonia Ręczno

227 Łęki Królewskie

231 Łęki Królewskie

233 Łęki Królewskie

256,257-1 Łęki Królewskie

331,332 Łęki Królewskie

138 Majkowice

140 Majkowice

200 Majkowice

201,202 Majkowice

259-3 Majkowice

286 Majkowice

1073 Majkowice

1161 Majkowice

27,1616 Paskrzyn

57,58 Paskrzyn

136 Paskrzyn

145-1 Paskrzyn

154 Paskrzyn

159-1 Paskrzyn

599 Paskrzyn

623,624 Paskrzyn

1184 Paskrzyn

1188,1189 Paskrzyn

1205-2 Paskrzyn

1387 Paskrzyn

1391 Paskrzyn

4-4 Ręczno

7-47 Ręczno

44-2 Ręczno

47 Ręczno

63-7,63-15 Ręczno

109-3 Ręczno

155-7 Ręczno

237 Ręczno

238 Ręczno

245 Ręczno

313-2 Ręczno

313-5 Ręczno

396,397 Ręczno

408,409 Ręczno

230-3,230-5 Stobnica

346,348 Stobnica

353 Stobnica

363 Stobnica

615-4 Stobnica

616-1 Stobnica

622-6 Stobnica

675-4, 675-6 Stobnica

776-2

778 Stobnica

123-1 Stobnica Piła

168-2 Stobnica Piła

169 Stobnica Piła

178 Stobnica Piła

181 Stobnica Piła

196 Stobnica Piła

23 Wielkopole

46 Wielkopole

116,117 Wielkopole

194-5 Wielkopole

226 Zbyłowice

547-1 Zbyłowice

313 Będzyn

366 Będzyn

367,368 Będzyn

426 Będzyn

431 Będzyn

5,6 Kolonia Ręczno

15-2 Kolonia Ręczno

282,127,561 Kolonia Ręczno

283,128,561 Kolonia Ręczno

215,216 Kolonia Ręczno

293-1,294-1,294-2 Kolonia Ręczno

301 Kolonia Ręczno

320,321 Kolonia Ręczno

330-3 Kolonia Ręczno

344-1,344-4 Kolonia Ręczno

227 Łęki Królewskie

231 Łęki Królewskie

233 Łęki Królewskie

256,257-1 Łęki Królewskie

331,332 Łęki Królewskie

138 Majkowice

140 Majkowice

200 Majkowice

201,202 Majkowice

259-3 Majkowice

286 Majkowice

1073 Majkowice

1161 Majkowice

27,1616 Paskrzyn

57,58 Paskrzyn

136 Paskrzyn

145-1 Paskrzyn

154 Paskrzyn

159-1 Paskrzyn

599 Paskrzyn

623,624 Paskrzyn

1184 Paskrzyn

1188,1189 Paskrzyn

1387 Paskrzyn

1391 Paskrzyn

4-4 Ręczno

7-47 Ręczno

44-2 Ręczno

47 Ręczno

63-7,63-15 Ręczno

109-3 Ręczno

155-7 Ręczno

237 Ręczno

238 Ręczno

245 Ręczno

313-2 Ręczno

313-5 Ręczno

396,397 Ręczno

408,409 Ręczno

230-3,230-5 Stobnica

346,348 Stobnica

353 Stobnica

363 Stobnica

615-4 Stobnica

616-1 Stobnica

622-6 Stobnica

675-4,675-6 Stobnica

776-2 Stobnica

778 Stobnica

123-1 Stobnica Piła

168 -2 Stobnica Piła

169 Stobnica Piła

178 Stobnica Piła

181 Stobnica Piła

196 Stobnica Piła

23 Wielkopole

46 Wielkopole

116, 117 Wielkopole

194-5 Wielkopole

226 Zbyłowice

547-1 Zbyłowice

313 Będzyn

366 Będzyn

367,368 Będzyn

426 Będzyn

431 Będzyn

5,6 Kolonia Ręczno

15-2 Kolonia Ręczno

282,127,561 Kolonia Ręczno

283,128,561 Kolonia Ręczno

215,216 Kolonia Ręczno

293-1,294-1,294-2 Kolonia Ręczno

301 Kolonia Ręczno

320,321 Kolonia Ręczno

330-3 Kolonia Ręczno

344-1,344-4 Kolonia Ręczno

227 Łęki Królewskie

231 Łęki Królewskie

233 Łęki Królewskie

256,257-1 Łęki Królewskie

331,332 Łęki Królewskie

138 Majkowice

140 Majkowice

200 Majkowice

201,202 Majkowice

259-3 Majkowice

286 Majkowice

1073 Majkowice

1161 Majkowice

27,1616 Paskrzyn

57,58 Paskrzyn

136 Paskrzyn

145-1 Paskrzyn

154 Paskrzyn

159-1 Paskrzyn

599 Paskrzyn

623,624 Paskrzyn

1184 Paskrzyn

1188,1189 Paskrzyn

1205-2 Paskrzyn

1387 Paskrzyn

1391 Paskrzyn

4-4 Ręczno

7-47 Ręczno

44-2 Ręczno

47 Ręczno

63-7,63-15 Ręczno

109-3 Ręczno

155-7 Ręczno

237 Ręczno

238 Ręczno

245 Ręczno

313-2 Ręczno

313-5 Ręczno

396,397 Ręczno

408,409 Ręczno

230-3,230-5 Stobnica

346,348 Stobnica

353 Stobnica

363 Stobnica

615-4 Stobnica

616-1 Stobnica

622-6 Stobnica

675-4,675-6 Stobnica

776-2 Stobnica

778 Stobnica

123 Stobnica Piła

168 Stobnica Piła

169 Stobnica Piła

178 Stobnica Piła

181 Stobnica Piła

196 Stobnica Piła

23 Wielkopole

46 Wielkopole

116,117 Wielkopole

194-5 Wielkopole

226 Zbyłowice

547-1 Zbyłowice

Zestawienie przydomowych oczyszczalni ścieków

Zaświadczenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-16 13:51:00.
Data wprowadzenia: 2018-07-16 13:51:00
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót