ZP-271.place zabaw.1.2018 WYJAŚNIENIE Nr 2 z dnia
20.04.2018 r. do przetargu na: ,,Budowa placów
zabaw w miejscowości Bąkowa Góra, Majkowice,
Paskrzyn"

Ręczno, dnia 20.04.2018 r.

 

Wszyscy uczestnicy postępowania,

którzy pobrali SIWZ

ZP- 271.place zabaw.1.2018

WYJAŚNIENIE Nr 2

Wszyscy uczestnicy postępowania
zainteresowani przetargiem na: „Budowę placów zabaw w miejscowości Bąkowa Góra, Majkowice, Paskrzyn”
W związku z otrzymanym w dniu 19.04.2018 r. zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie:

W SIWZ żądacie Państwo wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcą i podać firm podwykonawczą.
Czy konieczne jest podawanie w ofercie podwykonawcy i wskazywanie zakresu jego robót, uważamy iż podawanie podwykonawcy w ofercie jest bezzasadne, gdyż nie wiadomo czy nasza firma zostanie wybrana jako wykonawca, po wyborze naszej firmy, przed podpisaniem umowy wskażemy podwykonawcę jeżeli będziemy chcieli z takowego skorzystać.

Odpowiedź:
Stosownie do zapisów art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – Na żądanie Zamawiającego, wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
Zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Stosownie do zapisów art.143b ust. 8 Pzp ( dotyczącego umów z podwykonawcami) oraz zapisów SIWZ Rozdziału XIII. pkt 11 ppkt c) ust. 3 (str. 20) i § 13 ust. 11 projektu umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) „Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;
W szczególności zapis:
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł”.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – zał. Nr 6 do SIWZ. Z tego zapisu wynika że, Wykonawca zamieszcza informację o podwykonawcach. Jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca nie ma wiedzy, którym podwykonawcom będzie powierzał wykonanie części zamówienia, to umieszcza informację, że zamierza powierzyć część zamówienia ( np. roboty ziemne i inne) podwykonawcy o wartości …. zł lub w części procentowej, wyłonionym podwykonawcom po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Stosownie do zapisów SIWZ i projektu umowy „Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy’.
Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

 

Wójt Gminy 

Piotr Łysoń

Wyjaśnienia nr 2

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-04-20 12:29:39 | Data modyfikacji: 2018-04-20 12:36:30.
Data wprowadzenia: 2018-04-20 12:29:39
Data modyfikacji: 2018-04-20 12:36:30
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót