OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
(Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości
Ręczno)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno”

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania -Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających -Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, krajowy numer identyfikacyjny 59064792500000, ul. ul. Piotrkowska 5 , 97510 Ręczno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 813 269, e-mail zp@reczno.pl, faks 447 813 269. Adres strony internetowej (URL): www.reczno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) – Tak www.reczno.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Tak bip.reczno.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem – Nie - nie dotyczy
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie -Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: osobiście, kurierem, pocztą
Adres: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno”
Numer referencyjny: ZP-271.Stadion.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny -Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie będzie polegało na : - przygotowaniu i zabezpieczeniu placu budowy, - rozbiórce elementów zagospodarowania kolidujących z nowo projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, - przebudowie istniejącej płyty głównej boiska piłkarskiego, - budowie infrastruktury lekkoatletycznej w zakresie: a) bieżni okólnej 4-ro torowej na okrężnej i 6-cio torowej na prostej, b) skoczni do skoku w dal i trójskoku, c) rzutni do pchnięcia kulą, d) rzutni do rzutu oszczepem, e) rzutni do rzutu dyskiem i młotem, - budowy stalowych trybun systemowych 2x106 osób, - budowie ciągów pieszych, - budowie ciągów jezdnych, miejsc postojowych i placów utwardzonych, zjazdów, - budowie boiska wielofunkcyjnego, - budowie budynku w postaci systemowego kontenera szatniowo – sanitarnego, - budowie boiska treningowego, - budowie boiska do piłki siatkowej plażowej, - remoncie istniejących budynków garażowo - magazynowych, - budowie ogrodzenia stadionu, - budowie ogrodzenia bieżni, - przebudowie istniejącej oraz budowie nowej infrastruktury towarzyszącej – instalacje teletechniczne, wodociągu, elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - założeniu terenów zielonych, nasadzeń krzewów, drzew wysokich.
II.5) Główny kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV:
45212221-1
45200000-9
45112000-5
45000000-7
45261000-4
45262700-8
45453000-7
45100000-8
45316110-9
45111200-0
45231300-8
45100000-8
45233120-6
45233200-1
45233290-8
45236000-0
45231000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2755062,89 Waluta: PLN
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: Data zakończenia 2018-12-20
II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin wykonania 240 dni , minimalny 180 dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy, remontu (Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najkrótszy termin wykonania). Zaoferowanie dłuższego terminu niż 240 dni, lub krótszego niż 180 dni spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako oferta której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie liczby dni, Zamawiający przyjmie termin 240 dni. Termin 20.12.2018 r. jest terminem przewidywanym.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1.000.000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunek wspólnie. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN. W przypadku oferty wspólnej przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
Informacje dodatkowe : Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów , odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej (Załącznik Nr 9):

• dwa zamówienia na roboty polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji obiektów sportowych , stadionów, boisk sportowych – o wartości robót, co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto każda,

• załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (załącznik Nr 10):

• osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi,

• osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

• osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu oceniana będzie łącznie.

• osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi,

• osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

• osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: - Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagania uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 12780 oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. u. z 2016 r. poz. 290 ze zm. ) Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczypospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) Nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz b) Posiadają odpowiednią decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty każdy wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp. (sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów wykluczenia zamieszcza informację o tych podmiotach o oświadczeniu – zał. Nr 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie – zał. Nr 6 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – zał. Nr 6 do SIWZ. Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów ww. dokument, winien określać w szczególności: - zakres dostępny wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykonania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wykonanie zdolności dotyczą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do oferty każdy wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Aktualny na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp (sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ) Jeżeli wykonawca, wykonując spełnienie warunków powołuje się na zasobu innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, na jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – zał. Nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie – zał. Nr 5 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj: a) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: - Informacji Banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. - Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN. W przypadku oferty wspólnej przynajmniej jeden z wykonawców musi spełnić ten warunek. - Wykaz robót budowlanych ( sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. Nr 9 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 10 do SIWZ). b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: - Aktualnej Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnoście skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawcą nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - Aktualne zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (w tym wypadku mają zastosowanie przepisy art. 26 ust. 6 ustawy), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. - Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). c) W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o zamówienia. d) W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). e) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym , chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. f) Składane dokumenty przedstawiane są w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia, sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, składane są w formie oryginału. Kopie wszystkich dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. g) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) – jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. h) Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa, co może wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze Sądowym albo zaświadczenia o wpisie do centralnej Ewidencji i informacji o działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca bez Wezwania Zamawiającego, zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Zał. nr 7 do SIWZ Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innymi wykonawcami nie prowadzi do zakończenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Wykonawca , składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj ) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (zał. nr 11 do SIWZ). Informujemy, że zamierzamy/nie zamierzamy*) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om ( Załącznik Nr 12), Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (o ile dotyczy), Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez pełnomocników).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium: a) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia składania ofert do godz. 9:00 w wysokości 30.000,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)) b) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2014 r, poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240) c) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego – 30 89880001 0030 0306 0004 0001 Bank Spółdzielczy O /Ręczno z zaznaczeniem, którego postępowania ono dotyczy – wadium – przetarg – „Stadion” d) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału (odrębnie – w kopercie lub paczce). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust. 7b Pzp. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. f) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. g) Zwrot wadium nastąpi na warunkach i w trybie przewidzianym w art. 46 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria; Kryteria Znaczenie
cena oferowana brutto - 60,00, okres gwarancji - 10,00, Termin wykonania - 30,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) - Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna: nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgoda obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:

1) Terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia (nie dotyczy warunków atmosferycznych dotyczy klęsk żywiołowych),

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,

d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

2) W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach a-d, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

3) Wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia.

4) W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,.

5) Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p. – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto zgodnie z art. 150 ust. 2 u.p.z.p.

6) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

7) Rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji,

8) Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: W języku polskim. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe: nie dotyczy.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

ZAŁĄCZNIKI

Projekt robót rozbiórkowych

Opis robót rozbiórkowych

Zagospodarowanie terenu

Arena lekkoatletyczna i piłkarska

Bieżnia prosta i okrężna

Spadki zakola

Skocznia do skoku w dal i trójskoku

Rzutnia do rzutu oszczepem, rzutnia do pchnięcia kulą

Rzutnia do rzutu młotem i dyskiem

Trybuna naziemna

Boisko wielofunkcyjne

Konstrukcja ogrodzenia- 4 m

Boisko treningowe

Konstrukcja piłkochwytu

Boisko do piłki siatkowej plażowej

Kontener szatniowo-sanitarny rzut parteru

Kontener szatniowo-sanitarny przekrój

Kontener szatniowo-sanitarny elewacje

Ruszt fundamentowy kontenera szatniowo-sanitarnego

Ogrodzenie terenu - 1,50m

Konstrukcja bram przesuwnych

Konstrukcja bramy dwuskrzydłowej i furtki

Budynki garażowy i magazynowy - parter

Budynki garażowy i magazynowy - elewacje

Opis techniczny zagospodarowania terenu

Projekt drogowy - plan sytuacyjny

Projekt drogowy - profile podłużne

Projekt drogowy - przekroje normalno - konstrukcyjne

Projekt drogowy - opis techniczny

PROJEKT ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH - opis techniczny

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-1

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-2

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-3

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-4

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-5

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-6

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-7

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-8

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-9

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-10

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-11

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-12

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-13

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-14

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-15

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-16

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-17

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-18

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-19

Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych - RYSUNEK S-20

Projekt zewnętrznych instalacji elektrycznych - przyłącze oświetlenie - opis

Projekt zewnętrznych instalacji elektrycznych - schemat rozdzielnicy

Przyłącze wodociągowe - opis techniczny

Przyłącze wodociągowe - rys. 1

Przyłącze wodociągowe - rys. 2

Przyłącze wodociągowe - rys. 3

Przyłącze wodociągowe - rys. 4

Przyłącze kanalizacji sanitarnej - opis techniczny

Przyłącze kanalizacji sanitarnej - rys. 1

Przyłącze kanalizacji sanitarnej - rys. 2

Przyłącze kanalizacji sanitarnej - rys. 3

Przedmiar - roboty architektoniczno - budowlane

Przedmiar - instalacje elektryczne

Przedmiar - roboty drogowe

Przedmiar - instalacje sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY DROGOWE

Spis treści

Wymagania ogólne

D-01.01.01

D-01.02.02

D-02.00.00

D-02.01.01

D-02.03.01

D-02.03.01a

D-04.01.01

D-04.03.01

D-04.04.00

D-04.04.02a

D-04.04.02b

D-04.05.01

D-05.03.05a

D-05.03.05b

D-05.03.23

D-07.01.01

D-06.01.01

D-07.02.01

D-08.01.01

D-08.03.01

D-08.05.01

D-09.01.00

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

ST 00.01

ST 00.02

ST 01.01

ST 01.02

ST 01.03

ST 01.04

ST 01.05

ST 02.02

ST 03.1

ST 03.02

Przykładowe wyposażenie lekkoatletyczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-03-05 09:49:46 | Data modyfikacji: 2018-03-05 10:14:48.
Data wprowadzenia: 2018-03-05 09:49:46
Data modyfikacji: 2018-03-05 10:14:48
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót