ZP- 271.Stadion.3.2018 - WYjaśnienia nr 2 z dnia
22.02.2018 r. do przetargu przebudowa obiektu
sportowego w miejscowości Ręczno

Ręczno, dnia 22.02.2018 r.


GMINA RĘCZNO

Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ

ZP- 271.Stadion.3.2018

WYJAŚNIENIE Nr 2

Wszyscy uczestnicy postępowania
Zainteresowani Przetargiem na: „Przebudowę obiektu sportowego w miejscowości Ręczno”
Dot. Odpowiedzi na pytania , które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu.


W związku z otrzymanym w dniu 21.02.2018 r. zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wniosek 1
Zamawiający szczegółowo określił w SIWZ minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich zaprojektowanej na bieżnię oraz dokumenty jakie oferowana nawierzchnia ma posiadać.
Dopuszczenie w tym przypadku produktów równoważnych jest działaniem jedynie pozornym. Z niezrozumiałych przyczyn, niezgodnie z podstawowymi zasadami Prawa Zamówień Publicznych ograniczona została konkurencyjność postępowania, gdyż wskazując parametry w określonym wąskim zakresie zamknęliście Państwo dostęp do postępowania wykonawcom, którzy w swojej ofercie posiadają inne nawierzchnie, które spełniają wszystkie wymagania IAAF i PZLA i zostały sprawdzone na wielu stadionach lekkoatletycznych na całym świecie. O jakości nawierzchni poliuretanowej nie może w żadnym wypadku świadczyć fakt, ze w badaniu laboratoryjnym (przeprowadzonym w warunkach laboratoryjnych na próbce!) jakiś parametr różni się minimalnie od wymagań.
Proponowana przez nas nawierzchnia typu Sandwich renomowanego niemieckiego producenta została zamontowana
1) na 16 obiektach, które posiadają certyfikat IAAF 1 Class (w tym jedyny obiekt z prestiżowej „DiamondLeague” [Diamentowa liga] na którym zamontowana jest nawierzchnia typu Sandwich, tj. COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH w Rabacie, Marokko)
2) i na 42 obiektach posiadających certyfikat IAAF 2 Class
co zdaje się być najlepszym potwierdzeniem jakości tej nawierzchni.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni typu Sandwich spełniającej wszystkie wymagania PZLA i IAAF o poniższych parametrach potwierdzonych badaniem niezależnego laboratorium:
• Grubość nawierzchni - min. 13 (zgodnie z certyfikatem IAAF)
• Wytrzymałość na rozciąganie - 0,58 MPa
• Wydłużenie względne przy zerwaniu - 90 %
• Odkształcenie pionowe w temp. 23°C - 1,9mm
• Amortyzacja/redukcja siły w temp. 23°C - 39%
• Tarcie TRRL - 0,57
• Wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami

Wpisanie do projektu parametrów i opisu konkretnej nawierzchni w znaczący sposób ogranicza konkurencję i stoi w sprzeczności do założeń PZLA. Nie ma też żadnych racjonalnych przesłanek do zawyżania parametrów regulowanych przez IAAF i PZLA.

Odpowiedź na wniosek Nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia ma bezpośrednie odniesienie do Wymagań Technicznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd PZLA .

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych, przy użyciu dokładnych i jasnych parametrów i określeń. Ponadto, jak wskazuje orzecznictwo w tym zakresie. m.in. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku sygn akt: KIO/UZP 1024/08 Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom, a w tym o najwyższych dostępnych standardach jakościowych. Rozwój technologii, a w ślad za tym postęp w produkcji sztucznej nawierzchni kolejnych generacji daje Zamawiającemu prawo wymagania od wykonawców dostarczania produktu o pożądanych przez niego parametrach w nowoczesnej technologii. W tym zakresie Zamawiający kieruje się potrzebą realizowanej inwestycji, celowością i ekonomiką wydatkowania środków publicznych i wykorzystaniem w przyszłości obiektu sportowego. Pragniemy podkreślić, iż stadion ma charakter obiektu gminnego i będzie wykorzystywany do imprez sportowych, obejmujących swoim zasięgiem co najmniej obszar gminy a nawet jako obiekt, który ma umożliwi ubieganie się o organizację imprez sportowych wyższej rangi mistrzowskiej.

Określenie takich a nie innych parametrów nawierzchni jest podyktowane troską o uzyskanie trwałej nawierzchni zapewniającej wieloletnią i bezawaryjną eksploatacje. Inwestycja jest wspófinansowana ze środków samorządowych oraz środków publicznych co uzasadnia żądanie jak najwyższej jakości robót oraz materiałów wykorzystywanych do jej realizacji. Nawierzchnia projektowanej bieżni ze względu na intensywne użytkowanie i ogólną dostępność musi wykazywać się dużą trwałością, wytrzymałością na duże obciążenia, oraz odpornością. Zrealizowany obiekt ma zapewnić jego wieloletnie użytkowanie bez konieczności narażania się na usuwanie usterek. Dlatego w interesie publicznym leży, aby zadanie zrealizować w sposób i przy użyciu materiałów pozwalających zachować wysoką jakość inwestycji.

Zamawiający nie podziela w tej kwestii argumentacji jakoby opisał konkretną nawierzchnię konkretnej firmy. W przypadku podania minimalnych wymagań dla nawierzchni syntetycznej na bieżnię Zamawiający wskazał parametry minimalne lub przedziały, bez podawania nazwy konkretnego producenta. Wszystkie wymagane parametry określa norma PN-EN 14877:2014 oraz wymagania IAAF. Obiekt zaprojektowano w taki sposób, aby mógł w przyszłości uzyskać świadectwo PZLA na którym będą rozgrywane zawody rangi mistrzowskiej czy mitingi krajowe .

Na rynku funkcjonują podmioty zdolne wyprodukować i dostarczyć produkty spełniające wymagania minimalne postawione przez Zamawiającego a wskazane parametry mają na celu uzyskanie nawierzchni spełniającej określone potrzeby Zamawiającego i utrzymanie całości inwestycji na określonym poziomie. Przywołać w tym miejscu można argumentację opartą na orzecznictwie sygn.. akt: KIO/UZP 1024/08 Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby , żądając produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom, a w tym o najwyższych dostępnych standardach jakościowych. Należy przy tym zauważyć, iż zgodnie z opinią prawną UZP „określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem Zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

Zwracamy uwagę, iż PZLA w swoich wytycznych dotyczących najnowszych wymagań ujętych w dokumencie PROCEDURA OPINIOWANIA I UZGADNIANIA PROJEKTÓW ORAZ WYDAWANIA ŚWIADECTW PZLA OBIEKTOM LEKKOATLETYCZNYM jednoznacznie zaleca aby cyt.: „sprawa wyboru rodzaju nawierzchni (z uwzględnieniem przedstawionych w pliku „Kategorie stadionów” wymagań, w przypadku ubiegania się o organizację zawodów rangi mistrzostw Polski) i kontroli prawidłowości jej położenia należy do inwestora, który dokonuje wyboru m.in. w oparciu o swoje możliwości finansowe. Inwestorzy i projektanci, dokonując w projekcie opisu nawierzchni mogą, wg własnego uznania, ustalić zawężony zakres parametrów wymaganej nawierzchni i przedstawić dodatkowe wymagania gwarantujące np. bezpieczeństwo ekologiczne…”.

Wniosek 2
Zamawiający określił wymagania odnośnie nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne podając zakresy dopuszczonych parametrów w sposób rygorystyczny. Tak szczegółowo opisane parametry znacząco utrudniają konkurencję. Na rynku jest więcej nawierzchni, które posiadają niezbędne badania i akredytacje, spełniają wymagania normy PN-EN 14877 i zostały z powodzeniem zamontowane na wielu obiektach. Doświadczenie wskazuje, że niewielkie różnice w wartościach poszczególnych parametrów nie mają wpływu na jakość nawierzchni.
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej (warstwa dolna: SBR + lepiszcze PU, grubość min. 7 mm, warstwa górna: EPDM z produkcji pierwotnej barwiony w masie + lepiszcze PU, grubość min. 7mm) o następujących parametrach:

- Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] 0,57
- Wydłużenie względne [%] 74
- Tarcie 92 (friction)
- Odkształcenie pionowe [mm] 1,6
- Amortyzacja [%] 42

Wniosek 3
Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu posiadania przez nawierzchnię poliuretanową zaprojektowana na boisko wielofunkcyjne certyfikatu FIBA.
Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że dyspozycja zawarta w art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiającego obowiązek ustalania warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
Informujemy, że certyfikat FIBA to nie jest certyfikat potwierdzający wymaganą przez FIBA jakość nawierzchni, nie jest dokumentem odnoszącym się do jakichkolwiek parametrów technicznych, norm lecz jest dokumentem potwierdzającym, że dany producent jest oficjalnym technicznym partnerem programu FIBA EQUIPMENT & VENUE APPROVAL PROGRAMME. Dokument ten ma charakter dobrowolny i odnosi się do współpracy pomiędzy firmami produkującymi nawierzchnie a FIBA.
Podkreślić więc należy, że jest to deklaracja lobbingowa a nie certyfikat normalizacyjny, dlatego też nie może on być wymagany przez Zamawiającego, gdyż jest dokumentem zbędnym w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wymagania w zakresie dodatkowych certyfikatów dokumentów należy zawsze oceniać przez pryzmat docelowego przeznaczenia przedmiotu zamówienia, a nie w oderwaniu od uwarunkowań faktycznych.

Ze względu na powyższe proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu EPDM (2S), przebadanych, ocenionych i dopuszczonych do użycia przez powołane do tego kompetentne organy, t. j. nawierzchni dla których wydano:

- aktualne badanie na zgodność z normą PN-EN 14788 lub deklarację zgodności z PN-EN 14788,
- kartę Techniczną,
- atest higieniczny,
- badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne.

Dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych posiadających ww. dokumenty zapewni Zamawiającemu dobrą jakość nawierzchni, a jednocześnie pozwoli uniknąć naruszeń w procedurze przetargowej.

Odpowiedzi na Wnioski 2, 3
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych, przy użyciu dokładnych i jasnych parametrów i określeń. Ponadto, jak wskazuje orzecznictwo w tym zakresie. m.in. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku sygn akt: KIO/UZP 1024/08 Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom, a w tym o najwyższych dostępnych standardach jakościowych. Rozwój technologii, a w ślad za tym postęp w produkcji sztucznej nawierzchni kolejnych generacji daje Zamawiającemu prawo wymagania od wykonawców dostarczania produktu o pożądanych przez niego parametrach w nowoczesnej technologii.
Zamawiający jednocześnie pragnie podkreślić, że wykonawca powołuje się na uchylone zapisy ustawy (art. 22 ust. 4 został uchylony - Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) Został również zmieniony art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Stosownie do aktualnie brzmiącego art. 26 ust. 2 ustawy Pzp „ Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.”
W przedmiotowym postepowaniu Zamawiający stosownie do art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastosował „procedurę odwróconą” „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu ( zapis SIWZ Rozdział V pkt1 ). Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział V pkt 4 ) cyt. „ Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp”
Należy zaznaczyć, że Zamawiający nie zastosował kryteriów selekcji – obiektywnych zasad ustalonych na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się wykonawców.
Zamawiający nie kierował się zasadą sztucznego zawężania konkurencji, tj. ograniczenia zamówienia z zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców.
Zamawiający odsyła Wykonawcę do zapisów SIWZ Rozdział I odnośnie rozwiązań równoważnych, dokładnie tam wyjaśnionych.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 09:09:39 | Data modyfikacji: 2018-02-23 09:13:27.
Data wprowadzenia: 2018-02-23 09:09:39
Data modyfikacji: 2018-02-23 09:13:27
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót