ZP- 271.Stadion.3.2018 - WYjaśnienia nr 1 z dnia
19.02.2018 r. do przetargu przebudowa obiektu
sportowego w miejscowości Ręczno

Ręczno, dnia 19.02.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ

ZP- 271.Stadion.3.2018

WYJAŚNIENIE Nr 1

Wszyscy uczestnicy postępowania
Zainteresowani Przetargiem na: „Przebudowę obiektu sportowego w miejscowości Ręczno”
Dot. Odpowiedzi na pytania , które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu.
W związku z otrzymanym w dniu 15.02.2018 r. zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie Nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy podbudowy betonowej pod boisko wielofunkcyjne na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Pozwoli to ograniczyć koszty związane z rozbiórkami, wywozem destruktu oraz zakupem i wbudowaniem nowego materiału.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Po przeanalizowaniu dokumentacji informujemy że nie wyrażamy zgody na wykonanie warstwy podbudowy betonowej pod boisko wielofunkcyjne na istniejącej nawierzchni asfaltowej:
- projektowane boisko nie pokrywa się z obrysem boiska istniejącego więc istnieje konieczność uzupełniania podbudowy i częściowo rozbiórki istniejącego boiska
- projektowane boisko będzie wykonane na warstwach przepuszczalnych, natomiast proponowane rozwiązanie wymagałoby dodatkowego zaprojektowania i wykonania instalacji odwodnieniowej

Pytanie Nr 2
Czy oferując rozwiązania równoważne Wykonawca musi wykazać nawierzchnię syntetyczną tożsamą w zakresie technologii wykonania i o parametrach określających jakość produktu określonych w konkretnych przedziałach w Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót ST 01.05 pkt 2.2 oraz dokumentacji projektowej w punkcie 6.3 i 6.6?

Pytanie Nr 3.
Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości nawierzchni poliuretanowej już na etapie składania ofert jest postawienie wymogu złożenia wraz z ofertą (w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie i potwierdzenie, że w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni poliuretanowych bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana na najwyżej ocenioną wymagane są n/w dokumenty wskazane w opisie do projektu:
Dla bieżni:
a. Aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
b. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu
c. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone i wymagane przez IAAF parametry, oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego pozostałe parametry.
d. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy.
e. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
f. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.
g. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
h. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
i. Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.
Dla boiska wielofunkcyjnego:
a. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni,
b. Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta nawierzchni,
c. Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni,
d. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
e. Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry w koszykówkę
f. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne
g. Badanie na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Odpowiedzi na pytanie Nr 2 i 3
Art.26 ust. 2 ustawy Pzp „Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, (nasze zamówienie jest mniejsze) zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta zastała najwyżej oceniona(nasze zamówienie prowadzone jest procedurą odwróconą), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1”.

Przypominam jednocześnie zapisy SIWZ (str. 10 - 13) oraz zapisy w „Ogłoszeniu” III6)
Rozdział V. „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1.Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp (procedura odwrócona) zamawiający w postepowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu. (…)
4.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj: (…)
d)W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Jednocześnie przypominam zapisy SIWZ Rozdział I dotyczące:
2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykazałyby do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
3. Wszystkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazuje oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawa do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.


Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-02-19 12:55:03.
Data wprowadzenia: 2018-02-19 12:55:03
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót