Wyjaśnienia do przetargu ZP-271.Stadion.1.2018 z
dnia 29.01.2018 r.(przebudowa obiektu sportowego w
miejscowości Ręczno)


Ręczno, dnia 29.01.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ

ZP- 271.Stadion.1.2018

WYJAŚNIENIE Nr 4
Wszyscy uczestnicy postępowania
Zainteresowani Przetargiem na: „Przebudowę obiektu sportowego w miejscowości Ręczno”

Dot. Odpowiedzi na pytania , które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu.
W związku zapytaniem z dnia 26.01.2018 r., działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazujemy wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE 1
Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia lekkoatletycznego zgodnego z wymaganiami? Jeśli tak prosimy Zamawiającego o udostępnienie listy wyposażenia.

Odpowiedź:

W załączeniu udostępniam listę wyposażenia. Stosownie do zapisów Rozdział i pkt 3 (str. 4) SIWZ „Wszystkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazuje oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.”

Wyjaśnienia nr 4

Przykładowe wyposażenie lekkoatletyczne

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-01-29 12:14:11 | Data modyfikacji: 2018-01-29 12:15:17.
Data wprowadzenia: 2018-01-29 12:14:11
Data modyfikacji: 2018-01-29 12:15:17
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót