Wyjaśnienia do przetargu ZP-271.Stadion.1.2018
(przebudowa obiektu sportowego w miejscowości
Ręczno)

Ręczno, dnia 25.01.2018 r.

 


Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ

 

ZP- 271.Stadion.1.2018

WYJAŚNIENIE Nr 1

Wszyscy uczestnicy postępowania
Zainteresowani Przetargiem na: „Przebudowę obiektu sportowego w miejscowości Ręczno”
Dot. Odpowiedzi na pytanie , które wpłynęło w prowadzonym postępowaniu.

W związku z otrzymanym w dniu 23.01.2018 r. zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie

Odnośnie rozdziału IV pkt 1 ppkt c SIWZ proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający nie dokonał oczywistej omyłki pisarskiej, określając minimalna wartość robót, jakimi musi się wykazać potencjalny oferent? Kwota 1.000.000,00 zł brutto jest całkowicie nieadekwatna do wartości prac objętych niniejszym postępowaniem a zatem doświadczenie w budowie obiektów o wartości około 1.000.000 zł brutto jest daleko mniejsze niż to jakiego wymaga zrealizowanie stadionu w Ręcznie objętego niniejszym postępowaniem.

Czy Zamawiający dokona zmiany warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zdolności technicznej wymaganego doświadczenia, tak aby wykonawca musiał wykazać co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 3.000.000 zł brutto każda polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji areny lekkoatletycznej z bieżnią okólną o długości 400m, minimum 4-ro torowa na łukach i 6-cio torową na prostej o nawierzchni poliuretanowej typu „Sandwich” wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury lekkoatletycznej oraz pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim.

Wymóg taki daje gwarancję należytego wykonania inwestycji, a doświadczenie zdobywa się poprzez powtarzalność podobnych realizacji co daje gwarancję należytego wykonania kontraktu. Tezę tę potwierdza wiele wyroków KIO, a także stanowisko Ministra Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki cyt.: Wymaganie legitymowania się doświadczeniem na poziomie wyższym niż jednokrotna realizacja podobnego zamówienia zwiększa szanse na prawidłowe wykonanie zamówienia nie naruszające zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”


Odpowiedź.

Zamawiający nie dokona zmiany warunku w zakresie zdolności technicznej wymaganego doświadczenia.
Uzasadnienie:
Proponowane zmiany warunku w zakresie zdolności technicznej wymaganego doświadczenia mogą zawężać grono wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia. Doświadczenie zawodowe nabywa się przez praktykę. Jest to wiedza praktyczna nabyta w trakcie wykonywania zadań ( nie koniecznie dużych, kompleksowych). Zamawiający określił (stosownie do art. 22 ust. 1a Pzp) minimalny poziom zdolności, oraz stosownie do art. 22d ust.2 Pzp określił minimalne warunki.
Stosownie do zapisów SIWZ – Rozdział IV pkt 4 str. 8
„Zgodnie z art. 22d ust. 2 Zamawiający może, na każdym etapie postepowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia”.
Należy zaznaczyć, że Zamawiający nie zastosował kryteriów selekcji – obiektywnych zasad ustalonych na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się wykonawców.
Zamawiający nie kierował się zasadą sztucznego zawężania konkurencji, tj. ograniczenia zamówienia z zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców.

 

____________________________________________________________________________________

 

Ręczno, dnia 25.01.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ

ZP- 271.Stadion.1.2018

WYJAŚNIENIE Nr 2

Wszyscy uczestnicy postępowania
Zainteresowani Przetargiem na: „Przebudowę obiektu sportowego w miejscowości Ręczno”
Dot. Odpowiedzi na pytania , które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu.


W związku z otrzymanym w dniu 22.01.2018 r. oraz w dniu 23.01.2018 r. zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zapytania z dnia 22.01.2018 r.
Pytanie Nr 1.
Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości nawierzchni poliuretanowej już na etapie składania ofert jest postawienie wymogu złożenia wraz z ofertą (w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie i potwierdzenie, że w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni poliuretanowych bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana na najwyżej ocenioną wymagane są n/w dokumenty wskazane w opisie do projektu:
Dla bieżni:
a. Aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
b. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu
c. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone i wymagane przez IAAF parametry, oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego pozostałe parametry.
d. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy.
e. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
f. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.
g. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
h. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
i. Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.
Dla boiska wielofunkcyjnego:
a. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni,
b. Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta nawierzchni,
c. Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni,
d. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
e. Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry w koszykówkę
f. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne
g. Badanie na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie zawartości WWA w niniejszym przetargu, związki zawarte w oferowanych nawierzchniach spełniać mają wymagania zgodnie z europejskimi regulacjami REACH.
Pytanie 3
Czy oferując rozwiązania równoważne Wykonawca musi wykazać nawierzchnię syntetyczną tożsamą w zakresie technologii wykonania i o parametrach określających jakość produktu określonych w konkretnych przedziałach w Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót ST 01.05 pkt 2.2 oraz dokumentacji projektowej w punkcie 6.3 i 6.6?

Zapytanie z dnia 23.01.2018 r.

Zwracam się z prośba o modyfikację SIWZ w zakresie wymaganych do oferty przetargowej dokumentów nawierzchni poliuretanowej dla bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego.
W związku z możliwością weryfikacji na etapie składania ofert oferowanej przez potencjalnych wykonawców nawierzchni czy Zamawiający będzie wymagał załączenia dokumentów wymienionych w ST 01.05 oraz dokumentacji projektowej pkt 6.3 i 6.6?

Odpowiedzi
Art.26 ust. 2 ustawy Pzp „Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, (nasze zamówienie jest mniejsze) zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta zastała najwyżej oceniona(nasze zamówienie prowadzone jest procedurą odwróconą), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1”.

Przypominam jednocześnie zapisy SIWZ (str. 10 - 13) oraz zapisy w „Ogłoszeniu” III6)
Rozdział V. „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1.Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp (procedura odwrócona) zamawiający w postepowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu. (…)
4.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj: (…)
d)W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Jednocześnie przypominam zapisy SIWZ Rozdział I dotyczące:
2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykazałyby do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
3. Wszystkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazuje oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawa do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.

____________________________________________________________________________________


Ręczno, dnia 25.01.2018 r.


Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ

ZP- 271.Stadion.1.2018

WYJAŚNIENIE Nr 3
Wszyscy uczestnicy postępowania
Zainteresowani Przetargiem na: „Przebudowę obiektu sportowego w miejscowości Ręczno”


Dot. Odpowiedzi na pytanie , które wpłynęło w prowadzonym postępowaniu.
W związku z otrzymanym w dniu 24.01.2018 r. zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 1.
ST podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej pu bieżni i boiska niezgodnie z standardami w branży i obowiązującą normą.
Stwierdzamy, że Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny ze standardami w branży i obowiązującą normą na zewnętrzne nawierzchnie sportowe pu i jednocześnie tak opisuje wymagania dotyczące parametrów i wymaganych dokumentów tych nawierzchni, że spełniają je jedynie nawierzchnie CONIPUR SW (bieżnia) i CONIPUR 2S (boisko).
Problem w tym, że nawierzchnie CONIPUR SW i CONIPUR 2S nie posiadają lepszych właściwości i dokumentów, które podnosiłyby ich status niż inne analogiczne nawierzchnie pu tzn. nawierzchnie pu tego samego typu. Sposób opisania wymagań sprawia iluzoryczne wrażenie określenia wymagań gwarantujących wyższy standard lecz to nie jest zgodne z prawdą.
Należy obiektywnie stwierdzić, że nawierzchnie pu typu zamawianego czyli typu SANDWICH i EPDM 2S nie są nawierzchniami prefabrykowanymi tylko wytwarzanymi in situ czyli na placu budowy poprzez zmieszanie odpowiednich komponentów (granulatów gumowych i materiałów pu) a nazwa nawierzchni pochodzi jedynie od dostawcy materiałów pu.
Informujemy, że na świecie jest wielu producentów zestawów materiałów pu do wykonywania nawierzchni pu, z których większość jest dostępna w Polsce i większość z nich posiada wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami dokumenty, które dopuszczają do stosowania na wszelkich obiektach sportowych.
Nawierzchnie CONIPUR to produkty oparte o materiały pu firmy CONICA, która jest tylko jednym z wielu producentów tego typu materiałów.
Opis przedmiotu zamówienia wskazuje jedynie w nawierzchnie konkretnego producenta – CONICA – w sposób niezgodny ze standardami w branży i obowiązującą normą dla tej grupy nawierzchni w sposób manipulacyjny, który jedynie dla nie wtajemniczonych w standardy i normy obowiązujące w branży może sprawiać wrażenie, że Zamawiający zabiega o nawierzchnię jak najlepszej jakości. Dodatkowo takie postępowanie jest niezgodne z ustawą pzp.
Na marginesie warto zaznaczyć, że dostępność materiałów pu firmy CONICA i ich dokumentów jest teoretyczna a praktyce jest niemożliwa dla potencjalnych wykonawców lecz jedynie dla wybranych, co powoduje znaczne ograniczenie konkurencyjności.
Poniżej przedstawiamy nieprawidłowości, jako odstępstwa od standardów w branży i obowiązującej normy:
Po pierwsze ST podaje wymagane parametry nawierzchni pu niezgodnie z obowiązującą normą.
ST podaje wymagania dla nawierzchni pu typu SANDWICH dla bieżni:
Nawierzchnia powinna mieć parametry mieszczące się w przedziałach opisanych w tabeli:
Grubość nawierzchni Min. 13 mm
Wydłużenie przy zerwaniu 44% - 50%
Wytrzymałość na rozciąganie 0.55 – 0.60 MPa
Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC 36 – 38 %
Tarcie TRRL 0.50 – 0.56
Odkształcenie pionowe max. 1.8 mm
ST podaje wymagania dla nawierzchni pu typu EPDM 2S dla boiska:
Grubość nawierzchni 16 mm – 16,5 mm
Wytrzymałość na rozciąganie 0,58– 0,62 MPa
Wydłużenie względne przy rozciąganiu 56%-58 %
Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC 1,2– 1,4 mm
Tłumienie energii w temp. 23ºC 39 % – 41 %
Poślizg (EN 13036-4)
– Nawierzchnia sucha
- Nawierzchnia mokra 88 – 90
55 - 57
Odporność na ścieranie 1,35 – 1,40 g
Informujemy, że powyższe wymagania są niezgodnie z normą PN-EN 14877 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych, na którą ST się powołuje w wymaganych dokumentach.
Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.
parametr wartość wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥ 0,4
Wydłużenie podczas zerwania, % ≥ 40
Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV:
- nawierzchnia sucha
- nawierzchnia mokra
80÷110
55÷110
Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody) ≥ 150
Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g ≤ 4
Odporność po przyśpieszonym starzeniu:
- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²
- wydłużenie podczas zerwania, %
- amortyzacja, %
- multisport
- lekkoatletyczna
- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:
- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm²
- zmniejszenie wytrzymałości, %
- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %
- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %
≥ 0,4
≥ 40

35÷44 typ SA35÷44
35÷50 typ SA35÷50

≥ 0,4
≤ 20
≥ 40
≤ 20
Odporność po sztucznym starzeniu:
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm
- zmiana barwy, stopnie skali szarej
≤ 4
≥ 3
Amortyzacja, %:
- multisport
35÷44 typ SA35÷44
Odkształcenie pionowe, mm:
- multisport
- lekkoatletyczna
≤ 6
≤ 3
Zachowanie się piłki odbitej pionowo:
- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport
≥ 0,89/≥ 85

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014.
Projekt podaje inne wartości niż określa to aktualna norma dla tego typu nawierzchni oraz podaje również inne parametry, które w niej nie występują.
Aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni sportowych pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależna instytucję do tego upoważnioną.
Dla nawierzchni lekkoatletycznych jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania jest Certyfikat IAAF (Product Cerificate).
Poniżej przedstawiamy wymagania IAAF (International Association of Athletics Federations - pol. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych – jedyna na świecie jednostka upoważniona do standaryzacji i certyfikacji nawierzchni lekkoatletycznych), których spełnienie skutkuje wydaniem certyfikatu IAAF PRODUCT CERTIFICATE (certyfikat IAAF nawierzchni):
parametr wartość wymagana wg IAAF
Zmniejszenie siły (amortyzacja), % 35÷50
Odkształcenie pionowe, mm 0,6÷2,5
Tarcie (współczynnik tarcia) ≥ 0,5
Wytrzymałość na rozciąganie, Mpa ≥ 0,5
Wydłużenie, % ≥ 40
Powyższe dowodzi, że wprowadzone przez Zamawiającego wymagania dotyczące parametrów są niezgodne z wytycznymi IAAF.
Informujemy, że jeśli wg wyników badań (przeprowadzonych przez licencjonowane przez IAAF laboratorium) będą spełnione wg ww. tabeli wymagania to nawierzchnia otrzymuje certyfikat IAAF (Product Certificate), który jako jedyny uprawnia do stosowania nawierzchni na każdym stadionie lekkoatletycznym na całym świecie.
Zamawiający manipuluje parametrami zmieniając ich wartości i wprowadza przedziały dla parametrów mimo, że norma PN-EN 14877:2014 i IAAF tego nie czyni. Dowodzi to jedynie temu, że Zamawiający dąży do sytuacji aby tylko konkretna nawierzchnia na podstawie posiadanych wyników badań spełniała jego wymagania.
Należy obiektywnie stwierdzić, że określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.
W przedmiotowym przypadku Zamawiający stawia się w roli normy i ustanawia własne niezrozumiałe standardy nie mając do tego żadnych uprawnień normatywnych. Zamawiający podważa standardy określone normą i IAAF.
Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.
Po drugie ST podaje w wymaganych dokumentach dla nawierzchni boiska:
Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry w koszykówkę
Ten wymóg jest błędny ponieważ nie występują certyfikaty FIBA wydawane dla nawierzchni sportowych pu na zewnętrzne obiekty sportowe. FIBA nie certyfikuje nawierzchni zewnętrznych pu. FIBA wydaje jedynie certyfikaty na podłogi sportowe do wykorzystania w zamkniętych obiektach sportowych (hale).
W przedmiotowej sytuacji chodzi o dokument, który posiada firma CONICA (producent nawierzchni pu CONIPUR) o certyfikat FIBA CERTIFICATE OF APPROVAL - TECHNICAL PARTNER, w którym wymieniona jest nazwa CONIPUR 2S – jednak nie odnosi się to w jakikolwiek sposób do właściwości technicznych samej nawierzchni.
FIBA CERTIFICATE OF APPROVAL - TECHNICAL PARTNER to certyfikat o innym charakterze – wydawany jest dla partnera technicznego czyli wydany dla danego producenta systemów pu potwierdzający, że dany producent jest TECHNICAL PARTNER czyli partnerem technicznym. Ten dokument odnosi się do związków partnersko-biznesowych (współpracy) a nie określenia jakości nawierzchni sportowej.
Powyższe dowodzi, że ww. wymaganie jest nieadekwatne do przedmiotu zamówienia.
Po trzecie ST podaje niewłaściwe wymagania dotyczące zawartości związków chemicznych:
Nawierzchnia musi być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych musi mieścić
się w granicach opisanych w tabeli poniżej:
parametr wartości w mg/l
DOC - po 48 godzinach =< 7,5
ołów (Pb) < 0,005
kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,008
rtęć (Hg) < 0,0002
cynk (Zn) 1,1
cyna (Sn) < 0,005
Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy DIN 18035-6:2014 dla związków chemicznych nawierzchni pu – norma DIN 18035-6:2014 jako jedyna aktualnie określa wymagania w zakresie zawartości związków chemicznych:

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry dot. bezpieczeństwa ekologicznego są niezgodne z aktualną normą DIN 18035-6:2014. Niech chodzi tylko o same wartości ale też o stosowanie niewłaściwego DOC (wg starej wersji normy).
Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.
Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego z nawierzchnią pu spełniającą wymagania normy PN-EN 14877:2014 akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana w m. Ręczno tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą normami a w przypadku nawierzchni pu bieżni również niezgodnie z IAAF.
W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni pu zamawianego - typu SANDWICH na bieżnię oraz typu EPDM 2S na boisko - posiadających:
- Certyfikat IAAF (Product Certificate) – tylko dla nawierzchni pu dla bieżni
- Kompletny raport z badań na zgodność z wymogami IAAF, wykonanych przez umocowane do tego niezależne laboratorium/instytut.
- Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, wykonanych przez umocowane do tego niezależne laboratorium/instytut.
- Kompletny raport z badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (zawartość związków chemicznych), wykonanych przez umocowane do tego niezależne laboratorium/instytut.
- Kompletny raport z badań WWA określający kategorię.
- Atest higieniczny PZH lub równoważny.
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta.
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące systemu nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014 i standardami w branży.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia ma bezpośrednie odniesienie do Wymagań Technicznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd PZLA.
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych, przy użyciu dokładnych i jasnych parametrów i określeń. Ponadto, jak wskazuje orzecznictwo w tym zakresie. m.in. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku sygn akt: KIO/UZP 1024/08 Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom, a w tym o najwyższych dostępnych standardach jakościowych. Rozwój technologii, a w ślad za tym postęp w produkcji sztucznej nawierzchni kolejnych generacji daje Zamawiającemu prawo wymagania od wykonawców dostarczania produktu o pożądanych przez niego parametrach w nowoczesnej technologii. W tym zakresie Zamawiający kieruje się potrzebą realizowanej inwestycji, celowością i ekonomiką wydatkowania środków publicznych i wykorzystaniem w przyszłości obiektu sportowego. Pragniemy podkreślić, iż stadion ma charakter obiektu gminnego i będzie wykorzystywany do imprez sportowych, obejmujących swoim zasięgiem co najmniej obszar gminy a nawet jako obiekt, który ma umożliwić ubieganie się o organizację imprez sportowych wyższej rangi mistrzowskiej.
Określenie takich a nie innych parametrów nawierzchni jest podyktowane troską o uzyskanie trwałej nawierzchni zapewniającej wieloletnią i bezawaryjną eksploatację. Inwestycja jest współfinansowana ze środków samorządowych oraz środków publicznych co uzasadnia żądanie jak najwyższej jakości robót oraz materiałów wykorzystywanych do jej realizacji. Nawierzchnia projektowanej bieżni ze względu na intensywne użytkowanie i ogólną dostępność musi wykazywać się dużą trwałością, wytrzymałością na duże obciążenia, oraz odpornością. Zrealizowany obiekt ma zapewnić jego wieloletnie użytkowanie bez konieczności narażania się na usuwanie usterek. Dlatego w interesie publicznym leży, aby zadanie zrealizować w sposób i przy użyciu materiałów pozwalających zachować wysoką jakość inwestycji.
Zamawiający nie podziela w tej kwestii argumentacji jakoby opisał konkretną nawierzchnię konkretnej firmy. W przypadku podania minimalnych wymagań dla nawierzchni syntetycznej na bieżnię Zamawiający wskazał parametry minimalne lub przedziały, bez podawania nazwy konkretnego producenta. Wszystkie wymagane parametry określa norma PN-EN 14877:2014 oraz wymagania IAAF. Obiekt zaprojektowano w taki sposób, aby mógł w przyszłości uzyskać świadectwo PZLA na którym będą rozgrywane zawody rangi mistrzowskiej czy mitingi krajowe .
Na rynku funkcjonują podmioty zdolne wyprodukować i dostarczyć produkty spełniające wymagania minimalne postawione przez Zamawiającego a wskazane parametry mają na celu uzyskanie nawierzchni spełniającej określone potrzeby Zamawiającego i utrzymanie całości inwestycji na określonym poziomie. Przywołać w tym miejscu można argumentację opartą na orzecznictwie sygn.. akt: KIO/UZP 1024/08 Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom, a w tym o najwyższych dostępnych standardach jakościowych. Należy przy tym zauważyć, iż zgodnie z opinią prawną UZP „określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem Zamawiającego”. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.
Zwracamy uwagę, iż PZLA w swoich wytycznych dotyczących najnowszych wymagań ujętych w dokumencie PROCEDURA OPINIOWANIA I UZGADNIANIA PROJEKTÓW ORAZ WYDAWANIA ŚWIADECTW PZLA OBIEKTOM LEKKOATLETYCZNYM jednoznacznie zaleca aby cyt.: „sprawa wyboru rodzaju nawierzchni (z uwzględnieniem przedstawionych w pliku „Kategorie stadionów” wymagań, w przypadku ubiegania się o organizację zawodów rangi mistrzostw Polski) i kontroli prawidłowości jej położenia należy do inwestora, który dokonuje wyboru m.in. w oparciu o swoje możliwości finansowe. Inwestorzy i projektanci, dokonując w projekcie opisu nawierzchni mogą, wg własnego uznania, ustalić zawężony zakres parametrów wymaganej nawierzchni i przedstawić dodatkowe wymagania gwarantujące np. bezpieczeństwo ekologiczne…”.

Pytanie Nr 2.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Jednocześnie informuję, że stosownie do zapisów projektu umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 - § 21. „Zmiany umowy” ust1 pkt 1 ppkt c)
„1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć: (…)
c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,” – zapisu wynika że korektę projektu wykonuje Zamawiający oraz że w tym wypadku może być wydłużony termin wykonania inwestycji.
Natomiast ( stosownie do zapisów § 3 ust. 7) „Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.”

Pytanie Nr 3.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy posiada;
1. Prawo do dysponowania nieruchomościami:
a) prawo własności na działki nr 487/2, 164,
b) umowę użyczenia na działki nr 162, 163, 165, 166,
c) umowę na dzierżawę na część działki nr 651 (dojazd do boiska).
2. Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Łodzi z dn 10.10.2017 r. Nr WOOŚ.4260.7.2017.jkO.8, o środowiskowych uwarunkowaniach,
3. Decyzję Wójta Gminy Ręczno Nr 03.2017 z dn. 11.12.2017 r. Znak GP-6733.03.2017, o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
4. Decyzję Nr RS.613.1.147.2017GO z dn. 27.11.2017 r. – zezwolenie na wycinkę drzew ( stosownie do zapisów decyzji – drzewa usunięto, nie wykarczowano pni).
5. Zawiadomienie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dn. 12.01.2018 r. Nr AB.6740.965.2017.JK, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego w Ręcznie wraz z infrastrukturą sportową i techniczną na działkach ewid. 162, 163, 164, 165, 166, 651, 487/2 obręb Ręczno.
Skutki ewentualnych braków, tj. decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego w Ręcznie wraz z infrastrukturą sportową i techniczną, nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie Nr 4.
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Nie jest zgodny w części wyszczególnionej w SIWZ pkt 4. Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.1 ppkt b) (str. 3 SIWZ) oraz powtórzone na stronie 29 SIWZ.

Pytanie nr 5.
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Należy zastosować nawierzchnie zgodnie z dokumentacja.
Wykonawca winien stosować się do zapisów SIWZ – rozdział I pkt 3 (..) „Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazuje oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawa do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
Inspektor Nadzoru, oraz autor dokumentacji mają nadzór nad prawidłowym wykonaniem inwestycji zgodnie z zasadami prawa budowlanego. Wymagania materiałowe są wyszczególnione również w Projekcie umowy (załącznik Nr 8 do SIWZ) - § 3.
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz wymaganiom określonym w SST.
3. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualny certyfikat, deklarację, atest lub aprobatę techniczną.
4. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagania standardowe. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
5. W przypadku wskazania w projekcie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp., jakie zostały wskazane. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniające wymagania określone przez zamawiającego.
6. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiału, urządzenia lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
7. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.
Zamawiający nie przewiduje nieuczciwych praktyk podczas wykonania zamówienia.

Pytanie Nr 6.
Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu bieżni i boiska wielofunkcyjnego ma być wykonana w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedź:

Nawierzchnia bieżni w kolorze ceglasto czerwonym a boisko w kolarze niebieskim.

Pytanie Nr 7.
Proszę o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje konserwacji nawierzchni z trawy naturalnej.

Odpowiedź:

Stosownie do zapisów projektu umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 - § 2 pkt 5
„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów wymienionych w ust.4.”
Nawierzchnia z trawy naturalnej winna być nawierzchnią trawiastą, należy uzyskać prawidłową gęstość trawy (trawnik winien być bez tzw. „łysin” w tym wypadku zaleca się pielęgnację nawierzchni trawiastej- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździbeł trawy oraz pielęgnację polegającą na usunięciu obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów ) pozwalająca na prawidłowe eksploatowanie boiska.

Pytanie nr 8.
Projekt umowy w § 21 pkt. 1 1) nie zawiera niezbędnego zapisu, na podstawie którego może być przesunięty termin realizacji robót w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich wykonanie zgodnie z technologią. Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni poliuretanowej i trawy naturalnej, do instalacji których wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.
Projekt umowy podaje (nie dotyczy warunków atmosferycznych)
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.
Zapis projektu umowy jest nieuczciwy ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.
W związku z powyższym wnosimy o skorygowanie projektu umowy § 21 pkt. 1 1) o zapis: wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamówienia (dotyczy również warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią).

Odpowiedź:

Jednym z kryterium jest „Termin wykonania” ( maksymalny termin wykonania 240 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy, remontu – Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najkrótszy termin wykonania).
Wykonawca składając ofertę, sam musi przewidzieć termin wykonania inwestycji, musi liczyć się z tym że warunki pogodowe są zmienne i mogą utrudniać wykonywanie inwestycji. Musi wziąć pod uwagę że, inwestycja przewiduje różny zakres robót budowlanych, są roboty które mogą być wykonywane pomimo złych warunków atmosferycznych np. roboty remontowo budowlane w zakresie burzenia, usuwania konarów, gleby, roboty przy budynkach itp. Inwestycja będzie wykonywana w okresie wiosny, lata i wczesnej jesieni.
Cytując dalsze zapisy § 21 Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu umowy.
Okoliczność, że termin wykonania zamówienia stanowił kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pozostaje bez wpływu na dopuszczalność dokonania jego zmiany w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie zawartej z wybranym wykonawcą w stosunku do treści jego oferty, polegająca na jego przedłużeniu stanowi bez wątpienia zmianę o charakterze istotnym, podlegającą reżimowi wynikającemu z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. O konieczności takiego zakwalifikowania przedmiotowej zmiany przesądza w szczególności okoliczność, że termin wykonania zamówienia stanowił kryterium oceny ofert, a zatem miał wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Wyjaśnienia nr 1

Wyjaśnienia nr 2

Wyjaśnienia nr 3

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 09:03:14 | Data modyfikacji: 2018-01-25 15:07:40.
Data wprowadzenia: 2018-01-25 09:03:14
Data modyfikacji: 2018-01-25 15:07:40
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót