Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i
zagospodarownie odpadów komunalnych -
wyjaśnienia

Ręczno, dn. 09.11.2017 r.


GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno


Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr ZP – 271.ODPADY.1.2017


Dot. Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie; „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK”
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazujemy zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej mylnie wpisanego terminu składania i otwarcia ofert, a w szczególności : Na stronach 13 i 14 SIWZ na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK” , wpisano datę 15.10.2017 r. a winna być wpisana data 15.11.2017 r. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu wpisano prawidłowa datę składania ofert t.j. 15.11.2017 r.


Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2017-11-09 13:15:59 | Data modyfikacji: 2017-11-09 13:18:04.
Data wprowadzenia: 2017-11-09 13:15:59
Data modyfikacji: 2017-11-09 13:18:04
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót