Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i
zagospodarownie odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK

Ogłoszenie nr 611509-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, krajowy numer identyfikacyjny 59064792500000, ul. ul. Piotrkowska 5 , 97510 Ręczno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 813 269,
e-mail zp@reczno.pl, faks 447 813 269.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK. 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarowywać każdą ilość odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych stale i czasowo na terenie gminy Ręczno oraz z nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także odpadów komunalnych zebranych w GPSZOK – u. 2. Powierzchnia gminy: 89,21 km2. 3. Przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców zamieszkałych w gminie – 3 170. W czasie realizacji umowy (okres 1 rok, licząc od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.) obsługiwana liczba mieszkańców może ulec zwiększeniu /zmniejszeniu o około 2 %. 4. Szacowana ilość nieruchomości 1110 szt. 5. Szacowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, którą trzeba będzie odebrać i zagospodarować w całym okresie obowiązywania umowy(t.j. od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.) to ogółem około 1200 Mg. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarowywać następujące rodzaje odpadów: 1) z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkałych mieszkańcy a powstają odpady komunalne: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; b) segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje: - opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne, metale; - szkło (w tym szkło bezbarwne i kolorowe). 2) z GPSZOK – u pozostałe odpady komunalne: a) przeterminowane leki i chemikalia; b) zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory; c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; d) zużyte opony, e) meble i inne odpady wielkogabarytowe; f) odpady budowlane stanowiące odpady komunalne; g) odpady rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: h) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone; i) tekstylia, odzież; j) zużyte żarówki; k) lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć; l) opakowania po tonerach, kartridżach; m) papier, tekturę. Pojemniki: 1) Na czas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca umożliwi wyposażenie posiadaczy nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki i jednorazowo w worki na odpady komunalne o właściwościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz właściwościach i pojemnościach określonych w uchwale Rady Gminy Ręczno w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Uchwała Nr XV.110.2016 Rady Gminy Ręczno z dnia 23 czerwca 2016 r.) i w uchwale zmieniającej powyższą uchwałę (Nr XXVII.198.2017 z dnia 26 października 2017 r.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ręczno w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno (Uchwała Nr XV.109.2016 Rady Gminy Ręczno z dnia 23 czerwca 2016 r.) i uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu (Nr XXVII.197.2017 z dnia 26 października 2017 r.): Pojemniki: a) pojemnik na selektywnie zbierane: szkło ( bezbarwne i kolorowe); b) pojemnik na selektywnie zbierane: opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne; c) pojemnik na nieselektywne odpady komunalne pozostałe. Worki: a) worek na selektywnie zbierane: odpady opakowaniowe z papieru i tektury; b) worek na selektywnie zbierane: odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. W/w worki należy dostarczyć posiadaczom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Ręczno razem z harmonogramem wywozu odpadów na 2018 r. 2) Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca umożliwi wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w worki na odpady w terminie: - do dnia 15.01.2018 r.: 500 szt. na papier i tekturę, 500 szt. na odpady ulegające biodegradacji; - do dnia 15.01.2019 r.: 1000 szt. na papier i tekturę, 1000 szt. na odpady ulegające biodegradacji; 3) Posiadacze nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Ręczno, stosownie do zapisów uchwały Rady Gminy Ręczno w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno mają obowiązek pozbywania się odpadów z papieru i tektury oraz odpadów biodegradowalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dostarczając je samodzielnie, własnym transportem. 3) Worki na w/w odpady muszą posiadać właściwości określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 4) Ilość i objętość pojemników i worków dla danej nieruchomości winny być dopasowane do ilości osób zamieszkujących daną posesję. Wykaz nieruchomości i ilości osób je zamieszkujących stanowi załącznik do SIWZ i będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych 1) W ramach zamówienia z miejsca wyznaczonego i udostępnionego przez Zamawiającego ( GPSZOK-u ) będzie odbierał nie rzadziej niż raz na kwartał w/w rodzaje odpadów. 2) Zamawiający prowadzi GPSZOK i odpowiada za zachowanie na terenie GPSZOK i wokół niego czystości i porządku .Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów: 1) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Ręczno w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Uchwała Nr XV.110.2016 Rady Gminy Ręczno z dnia 23 czerwca 2016 r.) i w uchwale zmieniającej powyższą uchwałę (Nr XXVII.198.2017 z dnia 26 października 2017 r.) - i regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ręczno – załączniki uchwały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego bip.reczno.pl - zakładka Uchwały Rady Gminy). Zamawiający wprowadza zmianę częstotliwości odbioru odpadów w miesiącach letnich: - odbiór nieselektywnych odpadów komunalnych pozostałych (zmieszanych), od właścicieli nieruchomości - odbywać się będzie w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, 2 razy w miesiącu. 2) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował w poszczególnych miejscowościach zawsze w ten sam dzień roboczy tygodnia. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów z tej miejscowości nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym. 3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramów odbioru odpadów oraz dostarczenie ich potem do wszystkich nieruchomości zamieszkałych na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem zbiórki. 4) Podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami zebranymi nieselektywnie. 5) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z GPSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i w taką częstotliwością aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez mieszkańców. 6) Odbiór odpadów będzie następował z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości poza ogrodzenie posesji, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd. 7) W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (np. droga polna ) w przypadku zaistnienia takiej konieczności Wykonawca może ustalić po akceptacji Zamawiającego odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości. Kontrola obowiązku segregowania odpadów: 1) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych. 2) W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane. 3) W przypadku , o którym mowa w ust. 2 Wykonawca umieszcza na pokrywie pojemnika znacznik (np. samoprzylepna kartka) informujący właściciela nieruchomości o otrzymaniu ostrzeżenia za nie przestrzeganie obowiązku segregowania odpadów. 4) O zaistniałej sytuacji , o której mowa w ust. 2 Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, w terminie do 3 dni roboczych. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza protokół określający dzień wywozu, miejscowość i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do protokołu może dołączyć również dokumentację fotograficzną. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia: 1) Półrocznych sprawozdań przekazywanych Wójtowi Gminy Ręczno w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zawierające informacje o masie: a) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; b) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych; c) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi; d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. e) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; f) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem. 2) Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia przepisy prawa taki obowiązek na Zamawiającego nałożą . Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu, których będzie Wykonawca. 3) Jako załączniki do faktury kwartalnej Wykonawca dołączy : a) informacją administratora RIPOK odpadów lub składowiska potwierdzającymi ilość Mg odpadów komunalnych przywiezionych i przyjętych przez RIPOK (składowisko), a pochodzących od Zamawiającego za dany okres rozliczeniowy, b) informację o rodzaju usuniętych odpadów ( zgodnie z obowiązującym katalogiem ustalonym w oparciu o ustawę o odpadach ) , c) informację o; - sposobie oraz miejscu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, - ilości i rodzajów odpadów odzyskanych lub unieszkodliwionych, d) poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii obowiązującej karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu – sporządzonej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra właściwego d/s środowiska wydanym w oparciu o ustawę o odpadach, wraz z kodami odpadów segregowanych i niesegregowanych. 4) Dokumenty, o których mowa w ust. 3 muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Ręczno. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi w tym zakresie. 2) Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 3) Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do właściwej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego. 4) Przekazywanie selektywne zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 5) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru – taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 6) Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513100-7
90512000-9
90533000-2
90511000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK” (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.)

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-01-01 2019-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Ręczno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250); b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów; c) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r.,poz.1688).

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 gr)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności kierowców śmieciarek oraz pracowników obsługi śmieciarek - operatorów, polegające na odbieraniu odpadów. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium

1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysiące złotych 00/100). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię bankowego polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego; b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że: - poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: - wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum – nazwy wszystkich Wykonawców), - wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, - wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, - wskazanie sumy gwarancyjnej, - określenie terminu ważności gwarancji, - zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy. - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, którą należy zwrócić Gwarantowi, zaleca się, aby nie była trwale związana z ofertą. dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego - 30 89880001 0030 0306 0004 0001 Bank Spółdzielczy O /Ręczno z adnotacją, którego postępowania ono dotyczy – wadium – przetarg – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ręczno”. 3.2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3.3. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz, dopuszczonych przez Zamawiającego, należy załączyć w oryginale do oferty, w osobnej kopercie opisanej ,,wadium do przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ręczno” 4. Termin wniesienia wadium. 4.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4.2. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Zwrot i utrata wadium. Zwrot i utrata wadium następuje na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0,60
Termin płatności 0,20
Kryterium środowiskowe - przeprowadzanie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w k 0,20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowione niniejszej umowy zgodnie z art.144 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia następujących okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy ; a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotowej umowy, w tym w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał Rady Gminy Ręczno wydanych na podstawie tejże ustawy, b) zmiany te są korzystne bądź obojętne dla Zamawiającego. 2. Zmiana harmonogramu odbioru odpadów możliwa jest wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego. 3. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy gdy zmiany te są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek podatku – zmian uregulowań prawnych. W przypadku zmiany ceny wynikającej ze zmiany stawek podatku uregulowań prawnych zmiana ceny następować będzie proporcjonalnie do zmienionych wysokości stawek podatkowych określonych w przepisach prawa. Zmiana wynagrodzenia wynikająca z sytuacji, zmiany podatku VAT, następować będzie automatycznie i nie wymaga sporządzania aneksów.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
bez uwag

 Wójt Gminy 

Piotr Łysoń

 

Secyfikacja istotnych warunków zamówienia z załacznikami

Zestawienie nieruchomości

Mapa

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2017-11-06 14:39:14 | Data modyfikacji: 2017-11-06 14:43:30.
Data wprowadzenia: 2017-11-06 14:39:14
Data modyfikacji: 2017-11-06 14:43:30
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót