OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA -
termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 118459-2016 z dnia 2016-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ręczno
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni
Termin składania ofert: 2016-07-22

Numer ogłoszenia: 138167 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 118459 - 2016 data 05.07.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie, tel. 044 7813269, fax. 044 7813269.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Wykonawca winien wykazać, że wykonał w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlana i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwa zadania obejmujące roboty w zakresie budowy, remontu, przebudowy lub termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją schładzania powietrza, modernizacją kotłowni, o wartości co najmniej 800.000 zł. brutto każde. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia.
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Wykonawca winien wykazać, że wykonał w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlana i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwa zadania obejmujące roboty w zakresie budowy, remontu, przebudowy lub termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją schładzania powietrza, modernizacją kotłowni, o wartości co najmniej 400.000 zł. brutto każde. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-07-15 12:56:39.
Data wprowadzenia: 2016-07-15 12:56:39
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót