OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - termomodernizacja
budynku Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni

Nr ogłoszenia 118459 - 2017 zamieszczonego w dniu 05.07.2016 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie,
tel. 044 7813269, faks 044 7813269.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.reczno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni Szczegółowy zakres określa:
a) Projekt budowlany rozbudowy wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, Dec. Nr 578/2014z dn. 11.08.2014 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, a w szczególności: - prace demontażowe w budynku głównym, - prace demontażowe w budynku łącznika, - roboty budowlane zewnętrzne - zadaszenie przed wejściem do budynku UG, schody zewnętrzne wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, postument żelbetowy pod jednostki klimatyczne (na tym etapie nie będzie zainstalowane na klatce schodowej urządzenie zwane schodołazem umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych na 1 piętro), - pokrycie dachowe budynku głównego UG, - ocieplenie ścian budynku - drzwi zewnętrzne - prace remontowe wewnętrzne w budynku łącznika mające na celu poprawienie warunków sanitarnych istniejących pomieszczeń sanitarnych,
b) Projekt budowlany Remontu kotłowni na biomasę oraz sieci ciepłowniczej w Ręcznie na działce ewid nr 157/6, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę z dn. 19.02.2016r. dotyczące remontu kotłowni oraz sieci ciepłowniczej. Inwestycja obejmuje instalację kotłowni w budynku GOK, sieć cieplną, oraz węzły c. o. w budynku Urzędu Gminy oraz Sali Wspólny Dom, a w szczególności wymiana istniejącego kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet) o mocy 230 KW, wraz z wykonaniem instalacji kotłowni oraz wymianą istniejącej sieci ciepłowniczej. Postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).
II.1.5) Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.10.00-4, 45.33.22.00-5, 45.42.11.46-9, 45.42.11.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3, 45.26.25.00-6, 45.42.20.00-1, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.32.00.00-6, 45.33.12.20-4, 45.23.11.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.:
a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię bankowego polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe ( Dz. U z 2015 r. poz. 1282 ze zm) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego;
b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.
Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą.
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 2)
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:
a) wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum - nazwy wszystkich Wykonawców),
b) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia,
c) wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
d) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
e) wskazanie sumy gwarancyjnej,
f) określenie terminu ważności gwarancji,
g) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.
h) w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, którą należy zwrócić Gwarantowi, zaleca się, aby nie była trwale związana z ofertą.
i) dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 2. Lit. E - g muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego - 30 89880001 0030 0306 0004 0001 Bank Spółdzielczy O /Ręczno z zaznaczeniem, którego postępowania ono dotyczy - wadium - przetarg - ZP-271.TB.1.2016.
2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3) Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz, dopuszczonych przez Zamawiającego, należy załączyć w oryginale do oferty, w osobnej kopercie opisanej: wadium do przetargu - ZP-271.TB.1.2016.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Zwrot i utrata wadium. Zwrot i utrata wadium następuje na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca winien wykazać, że wykonał w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlana i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwa zadania obejmujące roboty w zakresie budowy, remontu, przebudowy lub termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją schładzania powietrza, modernizacją kotłowni, o wartości co najmniej 800.000 zł. brutto każde. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności : konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych w zakresie budownictwa ogólnego, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej dn. 22.12.2015 r.(Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymagane uprawnienia niezbędne do pełnienia funkcji kierownika budowy, lub zespół osób wspólnie pełniących funkcję kierownika budowy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 500.000 zł lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
3) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, opisu przedmiotu zamówienia , przedmiaru robót,
4) stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ,
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 75
2. termin wykonania termomodernizacji budynku Urzędu Gminy - 20
3. okres rękojmi - 5
IV.2.2) Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian :
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia (nie dotyczy warunków pogodowych),
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
d) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach a-d, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p.
4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
5) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji, Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.reczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

Załączniki

Termomodernizacja Urzędu Gminy - opis techniczny

Inwentaryzacja - parter

Inwentaryzacja - piętro

Przekrój A-A

Rzut dachu

Elewacje 1

Elewacje 2

Zagospodarowanie działki

Rzut parteru

Rzut dachu nad wejściem

Przekrój parteru łącznika

Kolorystyka elewacji

Zestawienie stolarki okiennej

Rzut fundamentów i więźby zadasze

Konstrukcja wsporcza zadaszenia

Przekrój przez podjazd

Konstrukcja okapu

Instalacja schładzania pomieszczeń -opis

Instalacja chłodzenia pomieszczeń - parter

Instalacja odprowadzenia skroplin - parter

Instalacja chłodzenia pomieszczeń - piętro

Instalacja odprowadzenia skroplin - piętro

Specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót

Przedmiar robót - klimatyzacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Przedmiar robót - termomodernizacja

Remont kotłowni - opis techniczny

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5

Rysunek nr 6

Rysunek nr 7

Rysunek nr 8

Rysunek nr 9

Rysunek nr 10

Rysunek nr 11

Rysunek nr 12

Przedmiar robót - remont kotłowni, sieć ciepłownicza

Specyfikacje techniczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik do wyjaśnień nr 1 do siwz

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-07-05 13:52:08 | Data modyfikacji: 2016-07-15 13:01:19.
Data wprowadzenia: 2016-07-05 13:52:08
Data modyfikacji: 2016-07-15 13:01:19
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót