OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup oleju
napędowego i etyliny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zakup oleju napędowego i etyliny
Numer ogłoszenia: 286376 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno , ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie, tel. 044 7813269, faks 044 7813269.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.reczno.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oleju napędowego i etyliny. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa na rzecz Urzędu Gminy Ręczno paliw płynnych do pojazdów służbowych oraz sprzętu mechanicznego (kosiarek, pilarek etc.). Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu mechanicznego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: - benzyna bezołowiowa 98 w ilości - nie więcej niż 1.500 litrów, - olej napędowy w ilości - nie więcej niż 37,000 litrów. Wskazane wyżej ilości paliw są wielkościami szacunkowymi, ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca okresu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego, i może ulec zmniejszeniu, nie więcej niż o 30 %. Wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego polegającego na rozszerzeniu dostawy II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty
Wykaz stacji paliw, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty, potwierdzający że co najmniej jedna stacja usytuowana jest na ternie Gminy Ręczno oraz jest czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców konsorcjum. W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 8 SIWZ. 4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, każdy z Wykonawców samodzielnie składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. 5.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 8.4.2. SIWZ stosuje się odpowiednio. 6.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7.Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: 1)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWIZ; 2)pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy. 3)pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) w tym do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; 4)pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ. 8.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 9.Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę w celu oceny spełniania przezeń warunków udziału w postępowaniu są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 10.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 11.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 12.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Warunki płatności - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na podstawie art.144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 Kodeksu cywilnego, 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 3) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; 4) ustalenia innych warunków lub terminów płatności; 5) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym np. podatku VAT. 2. Zmiany, o których mowa w pkt 1. SIWZ dokonywane będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze Stron i po akceptacji przez drugą Stronę. 3. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia umowy, z zastrzeżeniem §7 ust. 11 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.reczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, (pokój nr 14).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, (pokój nr 4).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-10-27 12:19:19.
Data wprowadzenia: 2015-10-27 12:19:19
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót