Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Ręczno


Numer ogłoszenia: 167956 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno , ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie, tel. 044 7813269, faks 044 7813269.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.reczno.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Ręczno.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych, na terenie gminy Ręczno, w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Ręczno. Zamówienie jest podzielone na części, a poszczególne części zostały opisane w załącznikach Nr 3/1R, 3/1S, 3/2R, 3/2S, 3/3R, 3/3S, 3/4R, 3/4S, 3/5R. 3/6R, 3/6S, 3/7R, 3/7S, 3/8R, 3/8S, 3/9R, 3/9S, 3/10R, 3/11R, 3/12R, 2/12S, 3/13S. W skład zamówienia wchodzić będą m.in. elementy takie jak: 1) Dostosowanie pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci i personelu obejmująca m.in. : umywalki, baterie do umywalek, miski ustępowe, podajnik na mydło, podajnik na papier toaletowy, podajniki na ręczniki papierowe itp. 2) Wyposażenie pomieszczeń z których korzystają dzieci, w: stoły, krzesła, biurka, regały, szaf z półkami i szufladami, szafki tematyczne, wyposażenie wypoczynkowe, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki, 3) Doposażenie w: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, sztuczce, naczynia kuchenne, sprzęt AGD i gastronomiczny. Należy podać markę i typ oferowanych produktów z grupy RTV i AGD, sprzętu komputerowego i innych elektronicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).


II.1.5)


przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających – nie dotyczy


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6, 39.16.10.00-8, 39.15.00.00-8, 39.12.00.00-9, 39.21.10.00-7, 39.22.40.00-8, 39.79.00.00-9, 39.51.54.10-2, 39.71.34.30-6, 30.20.00.00-1, 32.00.00.00-3, 32.32.20.00-6, 48.00.00.00-8, 37.52.00.00-9, 37.52.41.00-8, 37.52.20.00-3, 37.87.21.00-7, 44.11.32.00-7, 44.22.12.00-7, 44.41.17.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


W celu spełnienia warunku należy wykazać: co najmniej 1 prawidłowo wykonaną dostawę pomocy dydaktycznych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania oferta, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia


III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z formularzami cenowymi od Nr F3/1R, F3/1S, F3/2R, F3/2S, F3/3R, F3/3S, F3/4R, F3/4S, F3/5R, F3/6R, F3/6S, F3/7R, F3/7S, F3/8R, F3/8S, F3/9R, F3/9S, F3/10R, F3/11R, F3/12R, F2/12S, F3/13S, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 u. p. z. p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik SIWZ, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 4) stosowne Pełnomocnictwo(a) 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) dokumenty, o których mowa w pkt IV 4.5 SIWZ składa każdy podmiot oddzielnie. Pozostałe dokumenty przedstawia pełnomocnik (lider) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działający w imieniu wszystkich podmiotów. 6)W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 5) u.p.z.p. do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzone według załącznika do SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IV 4.5. SIWZ Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 70


2 - rękojmia/gwarancja - 30


IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: - nie dotyczy (wprowadzono: „Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: Nr 168028 – 2015 , data zamieszczenia 07.07.2015 r)


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego 4. Zmiany w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 5. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Zmiany o których mowa w ust. 1-5 mogą dotyczyć: a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu, b) zmiany producenta materiałów, c) zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 7. Warunkiem dokonania zmian o których mowa w ust. 6 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmian, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmian na termin wykonania umowy, 8. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) zmiana obowiązujących przepisów, b) podniesienie trwałości i jakości dostarczanych materiałów.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.reczno.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 14..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 4.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt został dofinansowany w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze Środków Europejskich .


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Numer ogłoszenia: 168028 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015


Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 167956 - 2015 data 07.07.2015 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie, tel. 044 7813269, fax. 044 7813269.


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2.


W ogłoszeniu jest: przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:.


W ogłoszeniu powinno być: nie.


II.2) Tekst, który należy dodać:


Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.2.2.


Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: nie dotyczy.


Wójt Gminy


Piotr Łysoń

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:06:23.
Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:06:23
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót