OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zakup oleju napędowego i etyliny
Numer ogłoszenia: 501410 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno , ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie, tel. 044 7813269, faks 044 7813269.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oleju napędowego i etyliny.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Urzędu Gminy Ręczno paliw płynnych do pojazdów służbowych oraz sprzętu mechanicznego (kosiarek, pilarek etc.) w ilościach określonych w pkt 4.2. SIWZ. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu mechanicznego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 31.12.2015 r. wynosi odpowiednio: - benzyna bezołowiowa 98 w ilości - nie więcej niż 730 litrów, - olej napędowy w ilości - nie więcej niż 31.950,00 litrów. Wskazane wyżej ilości paliw są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca okresu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego, i może ulec zmniejszeniu, nie więcej niż o 30 %. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy względem Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie obowiązywania umowy stały zapas paliwa w ilości min. 380 litrów oleju napędowego i min. 3.950 litrów benzyny bezołowiowej dla potrzeb jednostek OSP Gminy Ręczno. 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w normach PN-EN 228 - dla benzyny bezołowiowej (Pb 98) oraz PN-EN 590 - dla oleju napędowego (ON), z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1058). 5. Warunki zakupu paliwa: a) tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych, b) tankowanie do zbiorników przenośnych dostarczanych przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia możliwość tankowania pojazdów na stacji lub stacjach paliw, z których co najmniej jedna usytuowana jest na terenie Gminy Ręczno oraz czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu tych stacji spowodowanych nagłą awarią lub remontem. 7. Wykonawca zapewni bezgotówkową formę rozliczeń na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny jednostkowe brutto za 1 litr paliwa obowiązujące na stacjach paliw oferenta z dnia zakupu pomniejszone o stały upust cen podany w ofercie - określony procentowo.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•inne dokumenty
wykaz stacji paliw, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty, potwierdzający że co najmniej jedna stacja usytuowana jest na ternie Gminy Ręczno oraz jest czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców konsorcjum. W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 8 SIWZ. 4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, każdy z Wykonawców samodzielnie składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. 5.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 8.4.2. SIWZ stosuje się odpowiednio. 6.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7.Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: 1)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWIZ; 2)pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy. 3)pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) w tym do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; 4)pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ. 8.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 9.Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę w celu oceny spełniania przezeń warunków udziału w postępowaniu są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 10.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 11.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 12.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Na podstawie art.144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 Kodeksu cywilnego, 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 3) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; 4) ustalenia innych warunków lub terminów płatności; 5) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym np. podatku VAT. 2. Zmiany, o których mowa w pkt 1. SIWZ dokonywane będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze Stron i po akceptacji przez drugą Stronę. 3. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia umowy, z zastrzeżeniem §7 ust. 11 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.reczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, (pokój nr 14)..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, (pokój nr 5).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2013-12-05 13:34:33 | Data modyfikacji: 2013-12-05 13:39:45.
Data wprowadzenia: 2013-12-05 13:34:33
Data modyfikacji: 2013-12-05 13:39:45
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót