OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi „udzielenie
i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
- 1 387 589,00 PLN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
„udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości - 1 387 589,00 PLN na sfinansowanie w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno”

Nr ogłoszenia: 307266 – 2014; data zamieszczenia 16.09.2014 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie, tel. 044 7813269, faks 044 7813269.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.reczno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości - 1 387 589,00 PLN na sfinansowanie w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości - 1 387 589,00 PLN na sfinansowanie w 2014 roku deficytu budżetu do wysokości 1 153 683,42 zł oraz spłaty rat pożyczek i kredytów do wysokości 235 905,58 zł Gminy Ręczno, na następujących warunkach: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 1.387.589,00 PLN w trakcie roku 2014 roku. 2. Uruchomienie kredytu nastąpi w 3 transzach na wniosek Zamawiającego: - I transza w ciągu 2 dni licząc od daty zawarcia umowy w wysokości 850 000,00 PLN, - II transza do 04 listopada 2014 r. w wysokości zł 300 000,00 PLN - III transza do 04 grudnia 2014 r. w wysokości zł 237 589 00,00 PLN. Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
udzielenie kredytu długoterminowego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, a w szczególności : a) - bank państwowy , utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku państwowego, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu, b) - banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy - Kodeks spółek handlowych - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru. c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenia oświadczenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności udzielenia kredytu w wysokości 1 387 589,00 PLN. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Formularza oferty o treści wg wzoru (zał. nr 1),
- Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pzp wg wzoru - zał nr 2,
- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. wysokość prowizji bankowej i wszystkich innych opłat - 5
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.reczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Wójt Gminy
Piotr Łysoń

UCHWAŁA NR XXXII.228.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ręczno na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXXII.227.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021

Uchwała Nr II/43/2014 z dnia 7 marca 2014 roku Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ręczno

Uchwała Nr II/72/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr II/197/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 września 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ręczno za I półrocze 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX.262.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

Sprawozdania (Rb-28S i Rb27S, Rb-Z, RB-N) według stanu na 31.12.2013 r. i na 30.06.2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX.260.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021

Uchwała Nr II/343/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawieopinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy

Uchwała Nr II/342/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawieopinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Nr 1

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Informacja ZUS

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-09-16 13:05:18 | Data modyfikacji: 2014-09-22 14:57:24.
Data wprowadzenia: 2014-09-16 13:05:18
Data modyfikacji: 2014-09-22 14:57:24
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót